ข้อตกลงในการส่งข้อมูลกิจกรรม

 1. หน่วยงาน/บริษัท/องค์กรหนึ่งแห่ง สามารถเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครกิจกรรมได้ฟรี 1 กิจกรรมในรอบ 30 วันเท่านั้น โดยนับจากวันที่ส่งข้อมูลมาที่แคมป์ฮับ หากในรอบเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์มากกว่า 1 กิจกรรม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท/องค์กรที่จัดค่าย จัดกิจกรรมบ่อยครั้งและส่งข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาโดยมีความถี่มากเกินไป จนอาจส่งผลให้ค่ายอื่นๆ ถูกคั่นหรือตกไปอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ควร แคมป์ฮับจึงจำเป็นต้องมีข้อตกลงในข้อ 7. เพื่อควบคุมคุณภาพโดยรวมของเว็บไซต์ของเรา

สำหรับค่ายที่จัดในนามคณะ/สโมสรนักศึกษา/ชุมนุมชมรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงค่ายที่แคมป์ฮับร่วมเป็น partner จะได้รับยกเว้นในข้อนี้

อัตราค่าโฆษณา สำหรับการประชาสัมพันธ์ค่ายหรือกิจกรรม

ในช่วงเวลา 30 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลค่ายที่ 1
 • ค่ายที่ 1 – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ค่ายที่ 2 – 2,000 บาท
 • ค่ายที่ 3 – 3,000 บาท
 • ค่ายที่ 4 – 4,000 บาท
 • ค่ายที่ 5 – 5,000 บาท
 • ค่ายที่ 6 – 7,000 บาท
 • ค่ายที่ 7 – 9,000 บาท
 • ค่ายที่ 8 – 12,000 บาท
 • ค่ายที่ 9 – 15,000 บาท
 • ค่ายที่ 10 ขึ้นไป – ค่ายละ 20,000 บาท

หากผู้จัดค่ายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ค่ายเกินกว่า 1 ค่าย เมื่อส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว แคมป์ฮับจะตอบกลับพร้อมกับส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลผู้ส่งข่าว เมื่อผู้จัดค่ายดำเนินการชำระเงินแล้ว แคมป์ฮับจะดำเนินการลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ภายใน 3-5 วัน

โดยมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป