แท็ก - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกวดแข่งขัน

Performance and Promotion Competition

เพื่อสนับสนุนให้นักดนตรีคลาสสิกไทยได้นำเสนอแนวคิดของการแสดงเชิงบูรณาการร่วมกับการผสมผสานดนตรีไทย ผ่านการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มฐานผู้ติดตามให้มากขึ้นต่อไป

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Business Model Pitching Competition

การประกวดแผนธุรกิจเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจสำหรับดนตรีคลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถเสริมสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิกที่อยู่บนพื้นฐานของบริบทสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Princess Galyani Vadhana International Music Fes.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชวนส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด ในหัวข้อ "The Future of Classical Music in Thailand: What is Next?" ชิงเงินรางวัลกว่า 175,000 บาท รับสมัครแล้ววันนี้ – 31 ตุลาคม 2563