ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นที่ 6 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำเยาวชนฯ เชียงราย

ปิดรับสมัครแล้ว

สร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมใหเ้ล็งเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีหลักการ มีความสามัคคีและมีความเสียสละ ทั้งยังมีการอบรมในเรื่องต่างๆ จากวิทยากรชื่อดังมากมาย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

5-8 เมษายน 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

20 มีนาคม 31 มีนาคม 2560 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.3-6 (สายอาชีวะก็สมัครได้) / ปริญญา
รับเฉพาะเยาวชนจังหวัดเชียงรายเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

100 บาท (จ่ายตอนสมัคร) และ
500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคมเชียงราย (ศยส.เชียงราย)

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคมเชียงราย (ศยส.เชียงราย) ได้จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นที่ 6” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองในดา้นต่างๆ ดังนี้

  • ทักษะพัฒนาความเป็นผู้นำ
  • ทักษะศิลปะการแสดง
  • ทักษะศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น
  • ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และพบประสบการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน และได้พบความสนุกสนานที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH