นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แคมป์ฮับ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แคมป์ฮับ” หรือ “เรา” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.camphub.in.th รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือบริการอื่นๆ ในเครือ

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแคมป์ฮับ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล วิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการ หรือผู้ส่งข้อมูลกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เมื่อคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แคมป์ฮับจะถือว่าคุณยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของเรา ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการยอมรับดังกล่าวมีผลบังคับใช้สมบูรณ์กับการติดต่อที่เรามีกับคุณและบริการใดๆ ของเราที่แสดงคำชี้แจงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ


ข้อมูลส่วนบุคคลที่แคมป์ฮับเก็บรวบรวม

แคมป์ฮับจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ นามสกุล
 2. อีเมล
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อของผู้จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

แคมป์ฮับอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. แคมป์ฮับได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ขั้นตอนการส่งข้อมูลกิจกรรมกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของคุณ ในการทำแบบสอบถาม หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและคุณ
  • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้ของเบราว์เซอร์ของคุณ
 2. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
  • ได้รับแจ้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์
  • ได้รับเป็นเอกสาร

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

แคมป์ฮับจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริการคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการของเรา หรือผู้ส่งข้อมูลกิจกรรมกับเรา รวมไปถึงการส่งข่าวสารเกี่ยวกับบริการจากแคมป์ฮับ


การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว แคมป์ฮับจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย
 • ใช้
 • เปิดเผย ทั้งนี้ แคมป์ฮับอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้
  • ระบบส่งจดหมายข่าว เพื่อการบริการและส่งข่าวสารเกี่ยวกับบริการจากแคมป์ฮับ
  • ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ การทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ การบริหารจัดการ และการส่งเสริมการตลาด

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมของแคมป์ฮับทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

ลักษณะการเก็บ

จัดเก็บเป็น Soft Copy และ Hard Copy

สถานที่จัดเก็บ

จัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท แคมป์ฮับ จำกัด และบนระบบ Cloud ที่ใช้บริการกับ Enterprise Cloud Solution

ระยะเวลาจัดเก็บ

จัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือ 10 ปีนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล

เมื่อหมดความจำเป็น หรือพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือเราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูล Soft Copy ออกจากระบบ หรือทำลายข้อมูล Hard Copy ด้วยเครื่องทำลายเอกสาร และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว


สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับแคมป์ฮับได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้แคมป์ฮับทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้แคมป์ฮับแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้แคมป์ฮับทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับแคมป์ฮับไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

คุณสามารถติดต่อมายังผู้ควบคุมข้อมูลของแคมป์ฮับเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ หรือคุณอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยแคมป์ฮับจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว


กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ แคมป์ฮับอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของเราที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากคุณได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้จากการคลิกลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (Unsubscribe) ในอีเมลที่คุณได้รับหรือติดต่อมายังผู้ควบคุมข้อมูลของแคมป์ฮับ


คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ได้จาก All About Cookies หรือวิกิพีเดีย

แคมป์ฮับใช้คุกกี้อย่างไร?

แคมป์ฮับจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทางอินเทอร์เน็ต

โดยจะใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่แคมป์ฮับใช้

แคมป์ฮับใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา

 1. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่คุณเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม
 2. คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertising Cookies) ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่คุณเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอบริการหรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการคุกกี้

คุณสามารถตั้งค่ามิให้เบราว์เซอร์ของคุณตกลงรับคุกกี้ของแคมป์ฮับได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการคุกกี้ ดังนี้


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของแคมป์ฮับและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แคมป์ฮับจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564


ช่องทางการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อมายังผู้ควบคุมข้อมูลของแคมป์ฮับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ: นายธนันท์ บูรณพงศ์ (Thanun Buranapong)
 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท แคมป์ฮับ จำกัด เลขที่ 84/1 ถนนริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 • อีเมล: [email protected]

ในกรณีที่คุณต้องการร้องเรียนเพื่อขอรับสำเนาหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถร้องเรียนได้ผ่านแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่แคมป์ฮับ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของเรา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สถานที่ติดต่อ: 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • อีเมล: [email protected]
 • เว็บไซต์: https://www.mdes.go.th