แนะแนวคณะ/เรียนต่อ แพทย์

ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 26 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ปิดรับสมัครแล้ว

[facebookpost https://www.facebook.com/MDCUmedcamp/photos/a.380739225315203.96153.235744719814655/1108739275848524/?type=3]

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

22-25 ตุลาคม 2559 22-24 ตุลาคม 2559 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 สิงหาคม 2559

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

900 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)

จัดโดย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download ใบสมัคร

“ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 26 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

1. ค่ายนี้จัดขึ้นเมื่อไรและที่ไหน?

ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2559 (4 วัน 3 คืน) กิจกรรมทั้งหมดของค่ายจะอยู่ในบริเวณของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยน้องๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกค่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

2. ใครสมัครได้บ้าง?

ขอแค่น้องๆ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ที่เรียนอยู่สายวิทย์-คณิต ไม่มีจำกัดเกรดครับ

3. อยากมาค่ายต้องทำยังไง?

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เสร็จแล้วนำเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด คือ

 • ใบสมัคร
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว
 • ใบ ปพ.7 (เอกสารรับรองความเป็นนักเรียน)

ใส่ในซองเอกสารแล้วส่งมาที่

กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 26 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ตึกไผ่สิงโต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระรามสี่
เขตปทุมวัน กทม 10330

โดยสามารถส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือเดินทางมาส่งเองที่คณะก็ได้ ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้

4. ใช้อะไรในการคัดเลือกผู้สมัคร?

ในปีนี้รับน้องๆ จำนวน 120 คน โดยคัดเลือกจากคำตอบในใบสมัคร มีเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจน ส่งใบสมัครก่อนหรือหลังไม่มีผลนะครับ

5. มีค่าใช้จ่ายรึเปล่า?

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระเงิน 900 บาท ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลนะครับส่วนน้องๆ คนอื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลทั่วไป

 1. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอไม่มีผลต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย
 2. การจัดกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2559 (4 วัน 3 คืน) โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้
  ออกนอกบริเวณดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากพี่ค่ายแล้วเท่านั้น โดย
  เหตุจำเป็นต่างๆ ที่ไม่ใช่เหตุที่คาดการณ์ไม่ได้หรือเหตุฉุกเฉิน เช่น ติดค่ายอื่นๆ ในเวลาที่ทับซ้อนกัน ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
  จำเป็นต้องแจ้งพี่ค่ายเพื่อพิจารณาก่อนวันเปิดค่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่
  อนุญาตให้ผู้สมัครออกจากค่ายในวันและเวลาดังกล่าว ผู้สมัครจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะยังคงเข้าร่วมค่ายอยากเป็น
  หมอครั้งนี้หรือไม่ ภายในระยะเวลา 2 วันนับจากที่ได้รับคำตัดสินจากพี่ค่ายแล้ว ซึ่งในกรณีที่ผู้สมัครตัดสินใจไม่เข้า
  ร่วม ผู้สมัครจะได้รับเงินที่โอนมาแล้วคืนเต็มจำนวนและไม่มีผลในการสมัครค่ายอยากเป็นหมอในครั้งต่อๆ ไป
 3. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายสำเนาใบสมัครที่แนบมาเพื่อใช้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้
 4. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครตามข้อ 2 มาทางไปรษณีย์ที่ “กิจกรรม
  ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 26 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ตึกไผ่สิงโต คณะ
  แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระรามสี่ เขตปทุมวัน กทม 10330” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
  ถึง 29 กรกฎาคม 2559 โดยยึดตามวันที่ลงในตราไปรษณีย์เป็นหลัก ไม่ใช่วันที่จดหมายถึงฝ่ายรับสมัคร
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ตามช่องทางดังนี้
  • โทรศัพท์ 09-9706-2809
   วันจันทร์- ศุกร์เวลา 18.00-21.00
   วันเสาร์- อาทิตย์เวลา 12.00-21.00
  • Facebook page: ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.facebook.com/MDCUmedcamp
 6. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 120 คน (ตัวสำรอง 20 คน ในกรณีมีผู้สละสิทธิ์)
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 900 บาท ต่อคน
 9. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
  • เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและตอบค าถามให้ครบถ้วนตามค าชี้แจงในใบสมัคร
   2. รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป ติดที่กรอบด้านขวาในใบสมัคร (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่รับสมัคร) พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หลังภาพ
   3. ใบปพ.7 หรือสำเนาใบปพ. 7
   4. สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครหลายคนรวมมาในซองเดียวกันได้

* ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ และแนบเอกสารมาอย่างครบถ้วน หากกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

การรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้จาก

 1. ถ่ายเอกสารจากใบสมัครที่จัดส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ
 2. ดาวน์โหลดจาก www.facebook.com/MDCUmedcamp

การประกาศผล : วันที่ 13 สิงหาคม 2559

 1. www.facebook.com/MDCUmedcamp
 2. Email ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในใบสมัคร

การเข้าค่าย : วันที่22-25 ตุลาคม 2559

* กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรุณาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทาง www.facebook.com/MDCUmedcamp

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1063884337018335/1063884337018335/?type=3]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า