กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
วิทยาศาสตร์ แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

PARTICLE PHYSICS SUMMER CAMP 2024

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

พุธ 24 – ศุกร์ 26 เมษายน 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พฤหัส 7 มีนาคม 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / อาชีวศึกษา / นิสิต / นักศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร
สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

ประเทศไทยมีความร่วมมือทางวิชาการกับเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดําริและทรงเล็งเห็นว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนําระดับโลก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอันมาก เพื่อสนองแนวพระราชดำริดังกล่าว จึงได้เกิดการประสานงานระหว่างทีมผู้บริหารของเซิร์นและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการในแขนงที่เกี่ยวข้อง กระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มการทดลอง (Compact Muon Solenoid: CMS) ของเซิร์น

ภายหลังจากการลงนาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น และเพื่อให้การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ 4 โครงการหลัก ได้แก่

  • โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
  • โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium
  • โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น
  • โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาค) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น โครงการอบรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย และนิสิต/นักศึกษา โดยมีโรงเรียน/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานส่วนภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตการศึกษาทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา ในการตัดสินใจศึกษาต่อด้านฟิสิกส์ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังคนที่สำคัญในวงการด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์พลังงานสูงของประเทศต่อไป


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp