ค่ายวิทย์

กิจกรรมการพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561 เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

ปิดรับสมัครแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! ครึ่งวันเอง มีหลายรุ่นให้เลือก ให้กับน้องๆ ระดับมัธยม ที่สนใจทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสำรวจ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และ การตรวจคุณภาพ ดินและน้ำ+เที่ยวงานเกษตรกำแพงแสน

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

3 5 8 และ 10 ธันวาคม 2561 (เลือกวันเดียว)

ปิดรับสมัคร

8 ธันวาคม 2561

จำนวนที่รับ

30 คน/รุ่น วันละ 2 รุ่น (เช้า 1 รุ่นม บ่าย 1 รุ่น)

ระดับการศึกษา

ม.1-ม.6 / สายอาชีวะก็สมัครได้ / บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line pattvdha

โครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
งานเที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่”
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561

1. ความสำคัญและที่มา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยมีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในส่วนของหมวดวิชาทางด้านชีววิทยา มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีวเคมี นิเวศวิทยา วิทยาการพืช วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำความรู้ด้านต่าง ๆ มาใช้ประกอบในการเรียนการสอน การวิจัย และนำมาเผยแพร่ในรูปแบบของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย

การสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่ สามารถทำได้จากกิจกรรมหลายด้านที่ประกอบกัน อาทิเช่น กิจกรรมที่ 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสำรวจเชิงนิเวศ ไปพร้อม ๆ กับสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิถีการเกษตรแบบยั่งยืนให้กับเกษตรกร ลูกหลาน หรือ บุคคลที่สนใจ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเกษตรกร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจระบบนิเวศ
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.4 เพื่อบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอน และ/หรือ การวิจัยให้กับการบริการวิชาการ

3. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขต

เกษตรกร เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการบริการ (รอบเพิ่มเติม)

ระยะเวลา

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

สถานที่

  1. พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการงานด้านการวิจัย/นวัตกรรม และ บริการวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561 บริเวณรอบสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  2. ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 และพื้นที่โดยรอบอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5. รายละเอียดกิจกรรมเฉพาะ กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561
หัวหน้ากิจกรรม อ. ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบการดำเนินงาน

ดำเนินโครงการโดยจัดแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 จัดแสดงนิทรรศการงานด้านการวิจัย/นวัตกรรม และ บริการวิชาการ

งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561 บริเวณรอบสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในหัวข้อ โครงการพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นำเสนอ ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดไปแล้ว และ ตัวอย่างกำหนดตารางกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ และ แนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. วันที่ 3 5 8 และ 10 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมการพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561

ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ตึก 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ พื้นที่โดยรอบอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายหลังเข้ารับการอบรมมีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าอบรม

ในหัวข้อ 1) ความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและเทคนิคการสำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
รุ่นที่ 5 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 6 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
รุ่นที่ 7 วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 8 วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
รุ่นที่ 9 วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 10 วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

เป้าหมายของกิจกรรม สร้างจิตสำนึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ทราบเทคนิคการสุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สามารถสุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบนพืช และ ตามผิวดินได้อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งฝึกการสรุปผลจากผลการศึกษาที่ได้

และ ในหัวข้อ 2) ดิน น้ำ ทรัพยากรที่สำคัญ ในระบบนิเวศเกษตร และเทคนิคการตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของระบบนิเวศ

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. (เพิ่มรอบเดียวเท่านั้น)

เป้าหมายของกิจกรรม สร้างจิตสำนึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สามารถสุ่มตัวอย่างดินได้อย่างถูกวิธี ทราบเทคนิคการตรวจเนื้อดิน การตรวจ pH ของดิน (ดินเปรี้ยวไหม) การวัดความชื้นของดิน สามารถสุ่มตัวอย่างน้ำได้อย่างถูกวิธี และ ทราบเทคนิคการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกการสรุปผลจากผลการศึกษาที่ได้

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมการพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561

หัวข้อที่ 1: ความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและเทคนิคการสำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รุ่นที่ 1 ณ ห้อง Sc4-205 ศวท

กำหนดการ

8.30-9.00 น. (หรือ 12.30-13.00 น.) ลงทะเบียน
9.00-10.00 น. (หรือ 13.00-14.00 น.) บรรยายความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และ เทคนิคการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น
10.00-11.30 น. (หรือ 14.00-15.30 น.) ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเทคนิคต่าง ๆ และ วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ (รับน้ำและอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ)
11.30-12.00 น. (หรือ 15.30-16.00 น.) สรุปผล และ มอบใบเกียรติบัตร

หัวข้อที่ 2: ดิน น้ำ ทรัพยากรที่สำคัญ ในระบบนิเวศเกษตร และเทคนิคการตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของระบบนิเวศ ณ ห้อง Sc4-206 ศวท

กำหนดการ

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-10.00 น. บรรยายการสำรวจคุณภาพดินและน้ำ
10.00-11.30 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง และตรวจคุณภาพเบื้องต้นของดินและน้ำ (รับน้ำและอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ)
11.30-12.00 น. สรุปผล และ มอบใบเกียรติบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อได้ที่ อ. ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9826500 หรือ 081-4338843 E-mail : faaspnv@ku.ac.th
Facebook: Patchanee Vichitbandha

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH