กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2564 – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ การออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท โดยมีนิสิตและนักศึกษาจาก 70 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด


สำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกที่โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ทำการจัดประกวดผลงานเยาวชนในระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ซี่งเป็นแนวทางของ ปตท.สผ. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ PTTEP Teenergy ยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ และยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลไทยอีกด้วย


พิธีเปิด โดย นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ.

การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล “PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challenge” ครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 70 ทีม จาก 31 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Ocean for Life Logo Contest” จำนวน 285 ผลงาน จาก 70 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน


เสวนาพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนลมหายใจแห่งท้องทะเล Ocean for Life: Breath of the Sea”

สำหรับผลตัดสินการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล “PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challenge” รางวัลทุนการศึกษารวม 540,000 บาท มีดังนี้

หัวข้อ PROTECT

 • รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน ทุ่นเก็บขยะระดับผิวน้ำและใต้น้ำ ทีมเกาะเต่า จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษา 100,000 บาท และเงินรางวัลต่อยอดผลงาน 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน วัสดุชีวภาพสำหรับดูดซับคราบน้ำมันในทะเล ทีม It’s a cassava ! จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนการศึกษา 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงาน Oil Stains : Designing oil separation from the ocean by using a skimmer system and oil ทีม Oil Stains จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนการศึกษา 10,000 บาท

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

หัวข้อ PRESERVE

 • รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรม Marinaut ยานผิวน้ำไร้คนขับ เตือนภัยรับแพลงก์ตอนบลูม ทีมนักเดินเรือ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 100,000 บาท และเงินรางวัลต่อยอดผลงาน 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน IMPOT ชุดปลูกต้นโกงกางอัจฉริยะเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างมีระบบ ทีม Green Grove จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงาน ธนาคารสัตว์ทะเลระบบอัตโนมัติ ทีมเกาะเสร็จ Oil Stains จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

หัวข้อ PROVIDE

 • รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน The automatic warning of carb molting detection by application ทีม Scraber จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนการศึกษา 100,000 บาท และเงินรางวัลต่อยอดผลงาน 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งกึ่งอัตโนมัติ ทีมริมทะเล จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษา 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงาน ULTRA DISINFECTION ทีม ULTRA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนการศึกษา 10,000 บาท

ผลงานชนะเลิศตราสัญลักษณ์ Oceanfor Life

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Ocean for Life Logo Contest” รางวัลทุนการศึกษารวม 65,000 บาท ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ: นางสาวนารดา กิตติคุโณกรณ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote: นางสาวตาฬฤทัย มีลาภ สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: นางสาวกัณติกา วิชญเมธากุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ผู้ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนลมหายใจแห่งท้องทะเล Ocean for Life: Breath of the Sea” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย


บรรยากาศลุ้นผลการตัดสิน

เกี่ยวกับโครงการ PTTEP Teenergy

ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างนักอนุรักษ์ จึงได้ริเริ่มโครงการ PTTEP Teenergy มาตั้งแต่ปี 2557 และต่อเนื่องมากว่า 6 ปี ได้สร้างเครือข่ายเยาวชน PTTEP Teenergy รวม 6 รุ่น จำนวน 880 คน จากกว่า 350 โรงเรียนทั่วประเทศ และสร้างโครงการต่อยอดในชุมชนกว่า 100 โครงการ และ ในปี 2564 นี้ ได้ต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ได้แสดงความสามารถผ่านโครงการการประกวดฯ ที่ทาง ปตท.สผ. ได้จัดขึ้น ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/pttepteenergycamp

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ฟิวส์

พี่ชื่อฟิวส์ ตอนนี้จบวิศวเคมี บางมดแล้ว ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า "ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำ CAMPHUB นะ" อยากให้น้องๆ หาโอกาสไปลองเข้าค่าย ทำกิจกรรมกันดูนะ เผื่อเราจะได้เจอคำตอบว่า "เราอยากเรียน อยากทำสิ่งๆ นี้ จริงๆ มั้ย?"