กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ: Microsoft Teams และ Windows 11 เข้ามาช่วยการเรียนการสอน ให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรบ้าง?

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

Microsoft Teams และ Windows 11 เข้ามาช่วยการเรียนการสอน ให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรบ้าง

โรงเรียนได้เลือกใช้งาน Microsoft 365 A3 ที่มาพร้อมกับ Microsoft Teams และระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่อย่าง Windows 11 บนอุปกรณ์เครื่อง ASUS Export Book B1 สําหรับคุณครูและเครื่อง ASUS BR1100F สําหรับนักเรียน ในห้องเรียนต้นแบบสมัยใหม่ Smart Classroom ที่เปิดกว้างให้คุณครูสามารถเข้าใช้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในทุกๆรายวิชาที่ใช้ระบบสารสนเทศมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้

ช่วงปี 2021 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา ด้วยนโยบายของท่านผู้อํานวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคดิจิตอล โรงเรียนได้ขึ้นระบบและใช้งานระบบ Microsoft 365 A3 เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องสื่อสารและทํางานร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และเมื่อสถานการณ์มีสัญญาณ ที่ดีขึ้นที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบ Hybrid Learning ได้นั้น โรงเรียนก็ตั้งใจที่จะเริ่มปรับปรุงและทดลองระบบที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น โดยการคิดสร้างต้นแบบของห้องเรียนสมัยใหม่ Smart Classroom ที่ใช้ระบบสารสนเทศมาบูรณาการ ประกอบร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียนและการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

ทางโรงเรียนได้มีโอกาสร่วมมือกับทาง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จํากัด ในการนําเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยล่าสุด Windows 11 มาใช้งานในต้นแบบของห้องเรียนสมัยใหม่ Smart Classroom ซึ่งประสบการณ์การใช้งานของ Windows 11 ที่ชัดเจนคือ เป็นระบบปฏิบัติการที่ ออกแบบมาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนสามารถเข้าใจการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ความเร็ว ในการทํางานที่สูงขึ้นมีโปรแกรมการศึกษาที่รองรับมากมาย รองรับการใช้ปากกาในการจด หรือเขียนผ่าน Digital Ink และความปลอดภัยที่สูงขึ้นสามารถจัดการได้โดยง่าย เมื่อนํามาทํางานอยู่บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาของ ASUS นั้น สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่าง คล่องตัว

สําหรับคุณครูเองได้นําเอา ASUS Export Book B1 มาใช้งานนั้น ประสบการณ์ที่ได้รับคือพลังการประมวลผลและประสิทธิภาพสูงเมื่อนํามาทํางานร่วมกับ Windows 11 และ Microsoft 365 สามารถนํามาใช้งานได้อย่างคล่องตัว สามารถยกไป ไหนมาไหนได้สะดวก น้ำหนักเบา นําเครื่องไปใช้ในการสอน ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่นและเมื่อนํามาใช้งานร่วมกับ Microsoft 365 ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น การสร้างเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสื่อวีดีโอการเรียน การสอนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อย่างดีเยี่ยมหรือจะเป็นการสร้างแบบ ทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีทําให้คุณครูสามารถทํางาน จัดเตรียมการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถนํามาใช้ในต้นแบบของห้องเรียนสมัยใหม่ Smart Classroom ได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัว

ส่วนอุปกรณ์ในต้นแบบของห้องเรียนสมัยใหม่ Smart Classroom ของนักเรียนนั้น โรงเรียนได้รับเครื่อง ASUS BR1100F ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสําหรับนักเรียนโดยเฉพาะ เมื่อนํามาใช้งานในต้นแบบของห้องเรียนสมัยใหม่ Smart Classroom ร่วมกับ Windows 11 และ Microsoft 365 ทําให้สามารถติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมนโยบายด้านไอทีไปยังเครื่องต่างๆ เพื่อจัดการดูแลความปลอดภัยให้กับเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ผ่านการจัดการของส่วนกลางและการป้องกันการแก้ไขการตั้งค่า ระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมการใช้งานของเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งาน ภายในห้องเรียนอีกทั้งด้วยการทํางานร่วมกับเครื่อง ASUS BR1100F ซึ่งมีการออกแบบเน้น การทนทานต่อการใช้งานของนักศึกษาที่มีการผลัดเปลี่ยนเข้ามาใช้งาน ป้องกันระอองนํ้าได้เพราะ ต้องมีการดูแลทําความสะอาดเครื่อง ตามมาตรการป้องกันโรค และยังมีปากกาดิจิตอลสําหรับการเขียนได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพับหน้าจอเครื่องหมุนเป็นโหมดการจดงาน และใช้ปากกานี้เขียนข้อมูลต่างๆ ลงไปในหน้าจอของเครื่องทั้งการทํางานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้ดีเยี่ยม ซึ่งตรงนี้ทําให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมในห้องเรียนได้หลายรูปแบบ ทําลายข้อจํากัด ด้านสถานที่ที่ต้องนั่งประจําโต๊ะอย่างเดียว และรองรับการนําไปใช้งานนอกสถานที่ในบาง สถานการณ์ของการจัดการเรียนรู้ได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้คุณครูที่สามารถนําต้นแบบของห้องเรียน สมัยใหม่ Smart Classroom มาใช้นั้นไม่จํากัดเฉพาะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คุณครูกลุ่มอื่นๆ สามารถมาใช้ห้องนี้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆ โดยใช้งาน Microsoft 365 และ Microsoft Teams ร่วมกันกับตัวเครื่อง ASUS คอมพิวเตอร์แบบพกพา ได้อีกด้วย

โรงเรียนได้เลือกใช้งาน Microsoft 365 A3 และ Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์ม ในการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน อีกทั้งเป็นระบบการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งคลอบคลุมผู้ใช้งานมากกว่า 1,600 คน โดยการใช้งานปัจจุบันมีการใช้ครบ 100% ของนักเรียนและบุคลากรในช่วงเปิดเทอม โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Showcase School Incubator กับทาง Microsoft โดยมี Microsoft in Education Global Training Partner เข้ามา มีส่วนสําคัญในการอบรมพัฒนาบุคลากรและให้คําปรึกษากับโรงเรียนในการทําการปรับเปลี่ยน การศึกษาสู่การศึกษาในยุคดิจิตอล โดยมีการอบรมพัฒนาคุณครูตามโครงการ Microsoft Innovative Educator (MIE) หรือนวัตกรการศึกษาของ Microsoft โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมและผ่านโครงการมากกว่า 200 ท่าน

การเรียนในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ของผู้เรียนและช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

นายนพดล จตุไพบูลย์, คุณครูวิทยฐานะชํานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASUS Education Device
https://www.asus.com/th/Laptops/For-Students/All-series/ASUS-BR1100F/

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ฟิวส์

พี่ชื่อฟิวส์ ตอนนี้จบวิศวเคมี บางมดแล้ว ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า "ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำ CAMPHUB นะ" อยากให้น้องๆ หาโอกาสไปลองเข้าค่าย ทำกิจกรรมกันดูนะ เผื่อเราจะได้เจอคำตอบว่า "เราอยากเรียน อยากทำสิ่งๆ นี้ จริงๆ มั้ย?"