ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 9

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

25-26 กรกฏาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 มิถุนายน 2560

จำนวนที่รับ

16 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!!

สถานที่จัดค่าย

สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน

จัดโดย

สถาบันการบินพลเรือน

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนดสามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมานานกว่า 55 ปี และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป และเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อยืนยันความสำเร็จที่ สบพ.ได้ผลิตนักบินในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีมากกว่า 100 รุ่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน

จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ โครงการสานฝันการบิน จึงเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใครๆ ก็บินได้ สบพ.จึงได้จัด“โครงการสานฝันการบิน” ขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้รับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก

และยังเป็นการแนะแนวอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชน ในอนาคต และได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานและภารกิจที่สำคัญของ สบพ. ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบินอย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน
– เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการ
การบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
– เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบินได้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน ชายและหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน 16 คนจากทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 9

– เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน
– เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 9
– เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาขึ้นรถ ณ สถาบันการบินพลเรือน ได้ในวันและเวลาที่กำหนด
– เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน

วิธีรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.catc.or.th แล้วส่งใบสมัครและเรียงความมาที่

สถาบันการบินพลเรือน
(โครงการสานฝันการบิน)
1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน

คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ มีเนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ภาษา อักขรวิธี และภาษาด้านการบินได้อย่างถูกต้องจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “นักบินไทย 4.0” (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4)

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2560
(โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ)

ประกาศผลการคัดเลือก 12 กรกฎาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.catc.or.th
โครงการสานฝันการบิน วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2460

 

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

FusePlus (พี่ฟิวส์)

พี่ชื่อฟิวส์ ตอนนี้จบวิศวเคมี บางมดแล้ว ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำแคมป์ฮับนะเออวววว์