แท็ก - ศูนย์วิทยาศาสตร์เอธีน่า

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

การเตรียมและการวิเคราะห์สารละลายเบื้องต้น

การเตรียมสารละลาย (pre-analytical) หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

วิทยาศาสตร์ รับสมัครอีก 3 วัน

พื้นฐานการศึกษาด้านจุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา หนึ่งในหลักสูตรการศึกษาทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากมาย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปฏิบัติการ: พื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา

น้อง ๆ ที่สนใจศึกษาด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือสนใจในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์สำหรับสังเกตุสิ่งมีชีวิต สมัครเลยวันนี้ รับจำนวนจำกัด

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก และใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

พื้นฐานการศึกษาด้านจุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา หนึ่งในหลักสูตรการศึกษาทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากมาย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ปฏิบัติการ: พื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา

การศึกษาสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตรูปร่าง โครงสร้าง การจัดเรียงตัว ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต