แท็ก - BASE Critical Thinking

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย คิด วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ Critical Thinking รุ่นที่ 5

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องได้ติดอาวุธ ลับคมทางความคิด ต่อสู้กับตรรกะวิบัติ ด้วยเกมกิจกรรมที่จะช่วยสร้างวิธีคิดที่เป็นระบบนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Critical Thinking คิดให้ลึกนึกให้รอบ รุ่นที่ 4

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องได้ติดอาวุธ ลับคมทางความคิด ต่อสู้กับตรรกะวิบัติ ด้วยกิจกรรมที่จะช่วยสร้างวิธีคิดที่เป็นระบบนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายฝึกคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ Critical Thinking รุ่นที่ 3

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องได้ติดอาวุธ ลับคมทางความคิด ต่อสู้กับตรรกะวิบัติ ด้วยกิจกรรมที่จะช่วยสร้างวิธีคิดที่เป็นระบบนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ Critical Thinking รุ่น 2

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องได้ติดอาวุธ ลับคมทางความคิดด้วยกิจกรรมที่จะช่วยสร้างวิธีคิดที่เป็นระบบ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

CR!T!CAL TH!NK!NG เมื่อการคิดที่ถูกจุดนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องได้ติดอาวุธ ลับคมทางความคิดด้วยกิจกรรมที่จะช่วยสร้างวิธีคิดที่เป็นระบบ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง!