แท็ก - TOP TEST CENTER

กิจกรรมออนไลน์ จำลองสนามสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

Top Test Center สอบ ONLINE เพื่อเตรียมสอบเข้าม.4

Top Test Center จัดสอบ ONLINE เพื่อเตรียมสอบเข้าม.4 สำหรับน้องๆ ที่จบ ม.2 และ ม.3 ข้อสอบมี 120 ข้อ แบ่งเป็น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม ทุกคนจะได้รับใบประกาศ และหากทำได้ 80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญรางวัล

กิจกรรมออนไลน์ จำลองสนามสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

Top Test Center สอบ ONLINE เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1

Top Test Center จัดสอบ ONLINE เพื่อเตรียมสอบเข้าม.1 สำหรับน้องๆ ที่จบ ป.5 และ ป.6 ข้อสอบมี 120 ข้อ แบ่งเป็น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม ทุกคนจะได้รับใบประกาศ และหากทำได้ 80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญรางวัล

กิจกรรมออนไลน์ จำลองสนามสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

Top Test Center สอบ ONLINE สำหรับน้องๆ ป.1 ถึง ม.3

Top Test Center จัดสอบ ONLINE สำหรับน้องๆ ป.1 ถึง ม.3 ข้อสอบมี มี 3 วิชา ข้อ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทุกคนจะได้รับใบประกาศ และหากทำได้ 80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญรางวัล

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไปช่วงเดือนตุลาคม] ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม

Junior English Summer Camp 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม” ส่งเสริมทักษะ ตรรกศาสตร์ , ความร่วมมือทำงานเป็นทีม และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

Junior English Summer Camp ค่ายภาษาอังกฤษ “พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER”

“Junior English Summer Camp 2019” ค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาเยาวชน เตรียม GO INTER ส่งเสริมทักษะ Leadership (การเป็นผู้นำ) , Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ