ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายสาขาอื่นๆ

โครงการ “THAILAND SUPER CAMP” (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์)

ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดเทอมตุลานี้ ชวนน้องๆ ระดับ ป.4-ป.6 และ ม. 1-3 ร่วมสนุกกับค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” พบฐานกิจกรรมเรียนรู้ + ความสนุกในการพัฒนาตัวเองด้านความ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

รุ่นที่ 1 8 – 13 ตุลาคม 2561
รุ่นที่ 2 15 – 20 ตุลาคม 2561
(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

15 กันยายน 2561

จำนวนที่รับ

รุ่นละ 50 คน

ระดับการศึกษา

ป.4 – ม.3

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!!

สถานที่จัดค่าย

ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน หนองจอก กทม. / ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ. อยุธยา (1 วัน)

จัดโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี

ต้อนรับปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์เปิดโครงการ

“THAILAND SUPER CAMP”
(ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์)

สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมค่ายที่ผสานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคม และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบ
พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ คือ

  1. พอเพียง
  2. วินัย
  3. สุจริต
  4. จิตอาสา
  5. รับผิดชอบ

ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงสังคม

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง และผลจากการกระทำต่างๆ ของตนเอง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคมโดยอัตโนมัติ มีความพร้อมในการเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์และสุจริต

น้องๆ จะได้เรียนรู้อะไรบ้างในค่าย “THAILAND SUPER CAMP”

หลักสูตร Active Heart ส่งเสริมการกล้าแสดงออก สร้างภาวะผู้นำ
หลักสูตร White Heart เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว / ฝึกสมาธิและสติ สอดแทรกกิจกรรมที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์ และชี้ให้เห็นถึงโทษของการทุจริต
หลักสูตร Smart Heart สร้างพลังบวกในตัวและการสื่อสารด้วยความคิดสร้างสรรค์
หลักสูตร Thai Heart กิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย สอดแทรกเรื่องราวความพอเพียง
หลักสูตร Giving Heart สร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงสังคม
“ที่สุด” ของค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

สร้างนิสัย Mindset ทั้ง 5 ข้อ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ) ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุขของเยาวชน
รู้จักตนเอง (รู้ข้อดี-ข้อด้อย) และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข
ภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ลองผิด-ลองถูก ในสิ่งที่ถูกต้อง
• พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด
• ฝึกฝนการแก้ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งในแง่มุมของการวิเคราะห์ วางแผน และการผสมผสานความรู้ต่างๆ ในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
• รู้จักรากเหง้าวัฒนธรรมไทย กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนความเป็นไทย
• มีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์
เป็นตัวแทนเยาวชนในการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (international anti-corruption day)

และที่สำคัญที่สุดในค่าย “THAILAND SUPER CAMP” คือ การสร้างเยาวชนให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ) ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกและมีความสุขในทุกย่างก้าว สร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว พร้อมทั้งเป็นเยาวชนต้นแบบในการต่อต้านคอร์รัปชัน

น้องๆ จะได้โลดแล่นสู่การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดช่วงปิดเทอมนี้
เปิดรับน้องๆเพียง 2 รุ่น รุ่นละ 50 คนเท่านั้น ทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

รุ่นที่ 1 ป. 4 – 6 วันที่ 8 – 13 ต.ค 61 พักแรมที่ค่าย (6 วัน 5 คืน)
• เยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน

รุ่นที่ 2 ม. 1 – 3 วันที่ 15 – 20 ต.ค 61 พักแรมที่ค่าย (6 วัน 5 คืน)
• เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน

ทุกกิจกรรมในค่ายจะแบ่งและปรับระดับความยากง่ายตามช่วงอายุของชาวค่าย

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

itarataa (พี่ต้อง)

suksanari l 2bkmutt l jwcth
school of information technology, kmutt