หมวดหมู่ - ฝึกงาน

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18)

Polymer Technology Summer Camp สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางและพอลิเมอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฏี-ปฏิบัติ ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และศึกษาดูงานการผลิตยางและพลาสติก