กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
CAMPHUB up tcas with TCASter

สรุปทุกประเด็นสำคัญ TCAS66 (มีกี่รอบ/สอบอะไรบ้าง/ปฏิทินคัดเลือก)

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

ปฏิทินคัดเลือก TCAS66

TCAS66 จัดสอบอะไรบ้าง?

1.วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)
 • ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT)
 • ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT) เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ
2.วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)
 • ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) = วิชาสามัญ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

1.ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนและเนื้อหาการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ไม่เกินหลักสูตร
 • วัดความถนัด เป็น TGAT/TPAT จํานวน 6 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชา
 • วัดความรู้เชิงวิชาการ เป็น A-Level จํานวน 15 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา
2.แยกการสอบ 2 ช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน โดยแยกการสอบ
 • เดือนธันวาคม 2565 สอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT)
 • เดือนมีนาคม 2566 การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level)
3.การสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถเลือกสอบตามความสมัครใจ
 • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือ
 • สามารถเลือกสอบเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)
  • ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA
  • สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT
  • การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT
  • Video Clip การใช้งานระบบ
  • Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ
  • การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ
  • ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ
  • ยกเว้นการสอบ TPAT1 ของ กสพท ที่ใช้แบบ PBT เท่านั้น
 • ค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท เท่ากัน
 • แต่ CBT ประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ
 • คะแนนสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้
 • วิชา TGAT และ TPAT2 มี 3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้
4.การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level)
 • เป็นการสอบด้วยกระดาษ – PBT เท่านั้น
 • ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท
 • วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลา

สรุปประเด็นสำคัญ TGAT/TPAT

ภาพจาก TCASter

สรุปประเด็นสำคัญ A-LEVEL

หน่วยงานที่ออกข้อสอบ TCAS66

 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
  • ออกข้อสอบ TPAT 1
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกข้อสอบ TGAT 
  • ออกข้อสอบ TPAT 2 
  • ออกข้อสอบ TPAT 3
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ออกข้อสอบ TGAT 
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ออกข้อสอบ TGAT 
  • ออกข้อสอบ TPAT 5 
  • ออกข้อสอบ A-level สังคมฯ 
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาไทย 
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,บาลี,เกาหลี )
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ออกข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ออกข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
  • ออกข้อสอบ A-level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  • ออกข้อสอบ A-level เคมี 
  • ออกข้อสอบ A-level ฟิสิกส์
  • ออกข้อสอบ A-level ชีววิทยา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ออกข้อสอบ TPAT 4

การเลือกสนามสอบ เลือกอย่างไร?

 • เลือกสนามสอบไม่เกิน 5 แห่ง
 • เรียงลําดับตามความต้องการจากมากที่สุดเป็นลําดับ 1 ไล่ไปเรื่อย ๆ
 • จัดที่นั่งสอบตามลําดับสนามสอบที่เลือก

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566


ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

พี่เพียงฟ้า

พี่เพียงฟ้า นิสิตนิเทศ จุฬาฯ