พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

About Me Project ระหว่างทาง…สานสู่ฝัน

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

Workshop ค้นหาตัวเองและเป้าหมาย: 13-14 ตุลาคม 2561 (ค้างคืน)
Learning Space เรียนรู้ชีวิตมหาลัย: 15-28 ตุลาคม 2561 (ไม่ค้างคืน)
Exit Workshop สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้: 4 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับสมัคร

25 กันยายน 2561

จำนวนที่รับ

30 คน

ระดับการศึกษา

ม.3-ม.6 (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

สถานที่จัด workshop และ exit workshop: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
ช่วง learning space: น้องๆ จะต้องรับผิดชอบเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

จัดโดย

ทีม About me

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โอกาสที่เด็กๆ มัธยมจะได้เข้าไปทาความรู้จักกับคณะสาขาที่สนใจ เด็กๆ ในโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าไปเรียนรู้การทำงานและกิจกรรมของพี่ต้นแบบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อม Workshop กระบวนการ ค้นหาตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้น้องๆ สามารถ ตัดสินใจและวางแผนเป้าหมายอนาคตได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดกิจกรรม

1. Workshop ค้นหาตัวเองและเตรียมความพร้อม ก่อนไปติดตามพี่มหาวิทยาลัย จำนวน 2 วัน 1 คืน (13-14 ตุลาคม)

ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อรู้จักเพื่อนใหม่ กิจกรรมเพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการรู้จักตนเองและรู้จักอาชีพรอบตัว รวมถึงกิจกรรมที่จะช่วยให้เรียนรู้แนวคิดของการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับการประกอบอาชีพและสังคม ซึ่งเป็นวิธีคิดพื้นฐานสาหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังมี session ปิดท้าย workshop ด้วยการพูดถึงการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมกับการไปติดตามพี่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

2. Learning space (ติดตามพี่มหาวิทยาลัย)

เข้าไปติดตามพี่ต้นแบบนักศึกษาในสถานที่เรียนจริง เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักคณะที่สนใจด้วยตัวเอง และได้เห็นภาพของโลกการเรียนจริง รวมถึงได้จับเครื่องมือและลงมือปฏิบัติจริง เป็นช่วงเวลาพิเศษที่น้องๆ จะได้โอกาสเข้าไปทำความรู้จักกับคณะที่สนใจด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง โดยเด็กๆ จะเข้าไปติดตามและสังเกตการณ์ทำงาน (project ของพี่ต้นแบบ) ซักถามพูดคุยกับพี่ๆ ต้นแบบ รวมถึงได้มีโอกาสลองลงมือปฏิบัติการเพื่อช่วยงานจริงหรือรับแบบฝึกหัดจากพี่ต้นแบบเพื่อพัฒนาตนเอง

ในการติดตามพี่มหาวิทยาลัยนี้ น้องๆ จะกระจายตัวกันเป็นทีม ทีมละ 2 คน เพื่อเดินทาง (ไป กลับ หรือค้างคืนในกรณีที่สถานที่พักอยู่ไกล) เข้าไปที่สถานที่ศึกษาที่พวกเขาเลือกไว้ เพื่อทำความรู้จักกับพี่ต้นแบบ ทำความรู้จักกับคณะ ทำความรู้จักกับสถานที่เรียน และทำความรู้จักกับบรรยากาศการใช้ชีวิตการเรียนจริง

ซึ่งผลจากการติดตามพี่มหาวิทยาลัย ไม่เพียงแค่น้องๆ จะได้รู้จักกับคณะที่สนใจมากขึ้น แต่ยังมีการเติบโตจากการเรียนรู้วิธีคิดการทำงานดีๆ จากพี่ต้นแบบ เติบโตจากการต้องรับผิดชอบตัวเองในการเดินทาง การใช้ชีวิตในวัยเรียนช่วงมหาวิทยาลัย และการจัดการภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย

3. Exit workshop ระยะเวลา 1 วัน

ที่น้องๆ จะได้กลับมาถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับ และแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยใน Exit workshop น้องๆ จะได้มีเวลาทบทวนประสบการณ์ในช่วงติดตามพี่มหาวิทยาลัย ได้วางแผนอนาคต และได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และแผนที่อยากจะทำให้สาเร็จ

รายละเอียดสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยของพี่ๆ ต้นแบบ

น้องผู้เข้าร่วมค่ายสามารถเลือกที่จะทำการติดตามพี่ๆ ต้นแบบจากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยดังนี้นะครับ

 • คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิตัล มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขา Business English Communication มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สิ่งที่น้องจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้

 1. ได้วิธีในการค้นหาตัวเองและเป้าหมายในชีวิต ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นทิศทางการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
 2. ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคณะที่น้องสนใจเกี่ยวกับคณะที่น้องสนใจ และประสบการณ์จากการใช้ชีวิตการเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่จริงกับพี่ๆ นักศึกษาต้นแบบ
 3. ได้พัฒนาทัศนคติและความรับผิดชอบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานและภารกิจที่ได้รับหมอบหมาย
 4. ได้เพื่อนและพี่ผู้พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือแนะนำให้น้องสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้
 5. ได้ความมั่นใจในความฝันและเป้าหมายของตัวเอง พร้อมจะทำความฝันของตนเองให้เป็นจริง
 6. ได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและเป้าหมายของตัวเองชัดขึ้น
 7. หลังจบโครงการ น้องๆ สามารถเข้ามาพูดคุยและขอคาปรึกษาต่างๆ กับพี่ทีมงาน about me ได้เสมอ
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า