การบิน ค่ายแนะแนว

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

27-28 กรกฎาคม 2559 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

20 มิถุนายน 2559

จำนวนที่รับ

16 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

จัดโดย

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือนได้จัด “โครงการสานฝันการบิน” ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้รับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก และยังเป็นการแนะแนวอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชน ในอนาคต และได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานและภารกิจที่สำคัญของ สบพ. ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบินอย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการบินได้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน ชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน 16 คนจากทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 8

  1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน
  3. เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 8
  4. เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาขึ้นรถ ณ สถาบันการบินพลเรือน ได้ในวันและเวลาที่กำหนด
  5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน

การรับสมัคร

สมัครพร้อมส่งเรียงความผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com

เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน

คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ มีเนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ภาษา อักขรวิธี และภาษาด้านการบินได้อย่างถูกต้องจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน” (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4)

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน – 20 มิถุนายน 2559

ประกาศผลการคัดเลือก 8 กรกฎาคม 2559 (ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.catc.or.th,www.vcharkarn.com)

โครงการสานฝันการบิน วันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคพื้น เครื่องฝึกบินจำลอง ภาคอากาศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน

กำหนดการ

กิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ ๘ โดยผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหาร
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Air Traffic Control Radar Simulator – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls – Royce
๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. คณะฯ เดินทางไปศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน และคณะให้การต้อนรับ
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน – เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยานของศูนย์ฝึกการบิน
๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการ

สอบถามรายละเอียด

02 272 6108, 02 272 5741-4 ต่อ 261, 307 www.catc.or.thwww.vcharkarn.com

เว็บไซต์ค่าย Download ใบสมัคร/สมัครออนไลน์

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1035290629877706/1035290629877706/?type=3]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH