วิทยาศาสตร์ แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

[เลื่อนค่ายไม่มีกำหนด] ค่ายเยาวชนชีววิทยาครั้งที่ 26 (BIOCAMP26th) คณะวิทย์ ม.ขอนแก่น

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศเลื่อนค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 26

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน คณะผู้จัดค่ายมีความเห็นว่าการร่วมกิจกรรมและการเดินทางมายังค่ายนั้นมีความเสี่ยงในการแพร่และได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้จัดค่ายจึงมีความเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องเลื่อนช่วงเวลาการจัดค่ายออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว และเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมโรค คณะผู้จัดค่ายจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ในความไม่สะดวกในการจัดค่ายในช่วงเวลาเดิม

โดยจะมีการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากทางค่าย เพื่อแจ้งรายละเอียดอื่นๆ แก่น้องๆ ที่ยืนยันสิทธิ์มาแล้ว ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือน้องๆ ทุกคนแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์พร้อมกันกับน้องๆ ด้วย ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

20-26 เมษายน 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 มกราคม 12 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนที่รับ

70 คน

ระดับการศึกษา

ม.4 – ม.5  สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

350 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย

นักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

ดาวน์โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ค่ายเยาวชนชีววิทยา เป็นค่ายที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจทางด้านชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านปฏิบัติการทางชีววิทยา และเสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคมที่ดี โดยภายในค่ายน้องๆ จะได้เรียนรู้ควบคู่กับการทำปฏิบัติการจริง ได้เห็นและสัมผัสตัวอย่างจริง ได้รับคำแนะนำและเทคนิคการเรียนชีววิทยาจากพี่ค่าย นอกจากนี้ ภายในค่ายยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายหลังจากการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญน้องๆ จะได้พบกับเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยค่ายเยาวชนชีววิทยา จัดขึ้น ณ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบการสมัครค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 26

รายละเอียดทั่วไป

 1. โครงการค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 26 จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 ภายใต้การควบคุมดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางชีววิทยา และเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาประสบการณ์นอกห้องเรียน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนชีววิทยา ไม่มีผลต่อการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. โครงการค่ายเยาวชนชีววิทยา จัดขึ้นที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 7 วัน 6 คืน โดยมีการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ระหว่างการดำเนินค่ายเป็นระยะเวลา 1 วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยเด็ดขาดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจะเข้าร่วมกิจกรรมครบตามระยะเวลา 7 วันเว้นแต่จะมีกรณีจำเป็น ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาจากประธาน และคณะกรรมการค่ายฯเป็นรายบุคคลเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เท่านั้น
 2. ผู้สมัครเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนชีววิทยาในครั้งใดครั้งหนึ่งมาก่อน
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ทางโรงเรียนและผู้ปกครองเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 4. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
  1. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  2. ติดยาเสพติดให้โทษ
  3. โรคหัวใจที่ทางคณะกรรมการค่ายเห็นว่าสามารถมีอาการกำเริบได้ง่าย
  4. โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
  5. โรคติดต่อรุนแรง โรคประจำตัวที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด หรือโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการค่ายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือ ตรวจพบในภายหลังว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนั้น เป็นเท็จ คณะกรรมการค่ายฯ จะไม่พิจารณาเข้ารับการคัดเลือกฯและการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือก และชำระค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมแล้วก็ตาม

จำนวนที่รับเข้าสมัคร

ผู้สมัครเป็นนักเรียนจากโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 26 จำนวน 70 คน

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562
 • เปิดรับสมัคร 1 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 5 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 5 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมรอบแรก 5 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รอบสอง 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรอบสอง 13 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมรอบสอง 13 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2563

* หมายเหตุ ช่วงวันข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.facebook.com/biocamp.sci.kku
 2. ใบสมัครค่ายเยาวชนชีววิทยาประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 ใบปะหน้าใบสมัคร
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
  ส่วนที่ 3 คำถามคัดเลือก
  ส่วนที่ 4 หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ที่รับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยตราประทับโรงเรียน
  ส่วนที่ 5 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ที่ยินยอมโดยผู้ปกครองของผู้สมัคร พร้อมด้วยลายเซ็นผู้ปกครอง
 3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกส่วนด้วยตนเอง โดยใช้ปากกาหมึกสีดำ หรือสีน้ำเงินเท่านั้น เรียงลำดับของเอกสารให้ถูกต้อง และเย็บรวมเอกสารที่มุมบนซ้ายของเอกสาร หากตรวจพบว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่เรียงลำดับของเอกสารตามที่ได้กล่าวได้ คณะกรรมการค่ายฯ จะไม่รับพิจารณาการสมัครในครั้งนี้ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนปิดผนึกซองจดหมาย)

การส่งใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ และเขียนที่มุมบนขวาของซองจดหมายว่า “ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 26” และส่งไปที่

ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-009700
( โครงการค่ายเยาวชนชีววิทยาครั้งที่ 26 )

ระยะเวลาในการรับสมัคร เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

การคัดเลือก

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกจากคะแนนลำดับที่ 1 – 70 คนแรกของคำถามคำถามคัดเลือก ทั้งนี้ คณะกรรมการค่ายขอสงวนสิทธิ์การประกาศคะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนจากคำถามคัดเลือก
 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมข้อสองจะกระทำต่อเมื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมรอบแรกทำการสละสิทธิ์ โดยการไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือโดยการไม่ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการค่ายฯ ได้กำหนด หรือทั้งสองอย่าง โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมรอบที่สอง เป็นผู้ที่มีคะแนนของคำถามคัดเลือก ในลำดับที่ 71 เป็นต้นไป
 3. การตัดสินของคณะกรรมการค่ายฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องยืนยันสิทธิ์ตามประกาศการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งจะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียด และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.facebook.com/biocamp.sci.kku

ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนชีววิทยาแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมทุกคนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350 บาทต่อคน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าเสื้อค่าย 150 บาท
 • ค่าเอกสารและอุปกรณ์ปฏิบัติการ 150 บาท
 • ค่าประกันชีวิตสำหรับค่ายและเดินทางทัศนศึกษา 30 บาท
 • ค่าบำรุงกิจกรรมภายในค่าย 20 บาท

รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่าย และรายละเอียดภายในค่ายอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียดจากประกาศการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/biocamp.sci.kku

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • เว็บไซต์ www.facebook.com/biocamp.sci.kku
 • อีเมลล์ biocamp26th@gmail.com
 • คณะกรรมการค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 26 พี่แตงโม(ประธานค่าย) 098-2199634
 • พี่ดาห์เลีย(รองประธานค่าย) 088-3665486
 • พี่แชมเปญ(เลขานุการค่าย) 093-5326221
 • พี่อั้ม(เหรัญญิกค่าย) 094-2967575
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp