แนะแนวคณะ/เรียนต่อ แพทย์

ค่ายตะกายฝัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 6 “BORN TO BE A HERO”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

20-21 ตุลาคม 2561 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 สิงหาคม 1 กันยายน 2561

จำนวนที่รับ

150 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพระราชวังพญาไท

จัดโดย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

 ระเบียบการค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ระเบียบการรับสมัครและข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 6

วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สัมผัสความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร ท้้งด้านการแพทย์และการทหาร
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติงานของแพทย์ทหาร
 • เพื่อแนะแนวทางเตรียมความพร้อม และตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–6) สายวิทย์–คณิต
 • สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วัน–เวลา และสถานที่จัดค่าย

วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นค่ายแบบไม่ค้างคืน จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพระราชวังพญาไท

วิธีการสมัคร

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp
 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไดต้ ้งั แต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยจ่าหน้าซองดังนี้
  • สมัครค่ายตะกายฝันครั้งที่ ๖ สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
   ๓๑๗/๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
 • หมดเขตการรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร กรอกข้อมูลและตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ไม่ต้องกรอกรหัสใบสมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (4 x 5.5 cm) ให้ติดลงบนใบสมัคร ไม่จำเป็นต้องใช้รูปติดบัตร แต่ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง และไม่สวมแว่นตาดำ
 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัคร ผู้สมัครต้องให้ผู้ปกครองอ่านและรับทราบ แล้วลงนามยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สมัคร
 • หลักฐานจากสถาบันการศึกษา
  • สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   ใช้หลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของโรงเรียนที่ศึกษาในปัจจุบัน พร้อมกับลงนามสำเนาถูกต้อง
  • สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
   ใช้หลักฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ยังไม่สำเร็จการศึกษา) หรือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) หรือ ใบรับรองผล
   การศึกษา (ปพ.7) หรือ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) เพื่อแสดงระดับผลการเรียนในปัจจุบัน พร้อมกับลงนามสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือใช้ใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจริง
 • หากตอบคำถามในใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบตามข้อกำหนดจะไม่รับพิจารณาคัดเลือกทุกกรณี

ประกาศผลการรับสมัคร

 • รับสมัครจำนวนจำกัด 150 คน
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระ 700 บาท โดยสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะส่งอีเมล์ตอบรับการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไปให้พร้อมกับรายละเอียดการชำระเงิน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 (ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อมาทางทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp โดยต้องติดต่อมาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนหมดระยะเวลาชำระเงิน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตะกายฝันฯ จะได้รับเสื้อค่าย และของที่ระลึก
 • การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

ระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
 • ข้อ 2 ห้ามออกนอกบริเวณที่กำหนด เว้นแต่จะมีพี่นักเรียนแพทย์ทหารติดตามไปด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากิจกรรมก่อนทุกครั้ง
 • ข้อ 3 ห้ามประพฤติตนไม่เหมาะสมเชิงชู้สาว ในระหว่างดำเนินกิจกรรม
 • ข้อ 4 ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และยุยงให้แตกความสามัคคี
 • ข้อ 5 ห้ามพกพาอาวุธ สิ่งมึนเมา และสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดดเด็ดขาด
 • ข้อ 6 ห้ามลักทรัพย์ของผู้อื่น และทำลายสิ่งของที่เป็นสมบัติสาธารณะ
 • ข้อ 7 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ทางสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ปกครองรับกลับทันที

หมายเหตุ

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์
http://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : /Born to be medical cadet camp

พร้อมกันแล้วหรือยัง กับค่ายภาคใหม่ ภาคต่อไป (ผู้กำกับคนเดิมนะครับ)เตรียมพบกับค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 6 "BORN TO BE A HERO"ค่ายที่จะเปิดประตูสู่โลกใหม่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่โดยกำหนดการมีดังนี้ เปิดรับสมัคร 25ก.ค.-25ส.ค. ประกาศผล 7ก.ย. เข้าค่าย 20-21ต.ค.ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่เพจนี้เลยนะครับ

โพสต์โดย Born to Be Medical Cadet Camp ค่ายตะกายฝัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018

ติดตามรีวิวค่ายค่ายตะกายฝันสู่วันแพทย์ทหาร #4 ได้ที่นี่

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า