ค่ายแนะแนว พยาบาล

ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 12 ม.เชียงใหม่

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

7-8 มีนาคม 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 ธันวาคม 2562

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.4 – ม.5 สายวิทย์-คณิต
ไม่มีปัญหาในการเดินทาง กรณีศึกษาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดต้องมีผู้ปกครองดูแลเรื่องการเดินทาง, สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line pluem_pm โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

รายละเอียดการรับสมัคร “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12” ตอน “เวลา”

กําหนดการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 1-31 ธันวามคม 2562
 • รับสมัคร วันที่ 1-31 ธันวามคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2563
 • ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม รอบที่ 1 วันที่ 7-10 มกราคม 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2563
 • ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม รอบที่ 2 วันที่ 12-15 มกราคม 2563
 • ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12 วันที่ 7-8 มีนาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ไม่มีปัญหาในการเดินทาง กล่าวคือ นักเรียนที่อยู่นอกเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องการเดินทาง
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร 1 ชุด และหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่ได้ลงนามแล้ว
2. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 1 ใบ โดยรูปให้ติดที่ใบสมัคร
(หลักฐานทั้งหมดรวบรวมใส่ซองและส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง)

วิธีการส่งใบสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งใบสมัครมาตามที่อยู่

ที่อยู่ : สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 (วงเล็บมุมล่างขวาว่า “ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12”)

* * * กําหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร) ***

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเฟซบุคเพจ “ค่ายพยาบาลในฝัน มช หรือทางเว็บไซต์ www.facebook.com/borntobenursecamp

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของใบสมัครให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงด้วยลายมือตัว บรรจง ทั้งนี้หากพบว่า เอกสารใบสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การพิจารณา เข้าร่วมโครงการนี้

รายละเอียดการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

 • การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศในวันที่ 7 มกราคม 2563 กรณีที่ผู้ถูกคัดเลือกสละสิทธิ์ทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกสํารองใน วันที่ 12 มกราคม 2563 สามารถติดตามการประกาศผลการคัดเลือกทางเฟซบุคเพจ “ค่ายพยาบาลในฝัน มช” หรือเว็บไซต์ www.facebook.com/borntobenursecamp
 • สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 60 คน จะต้องกรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางเฟซบุคเพจ “ค่ายพยาบาลในฝัน มช” หรือเว็บไซต์ www.facebook.com/borntobenursecamp และคณะกรรมการจะ ติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการกรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม รอบที่ 1 ในวันที่ 7-10 มกราคม 2563 และรอบที่ 2 ในวันที่ 12-15 มกราคม 2563 หากไม่กรอกแบบ ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่า “สละสิทธิ์” ทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้สมัครที่อยู่ลําดับถัดไปเข้าร่วมโครงการแทน
 • วันเข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน 1 ฉบับ และชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 400 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้ รวมค่าอาหาร เสื้อกิจกรรม สมุดค่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

วันและสถานที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 7 และวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 รวมเป็นจํานวน 2 วัน 1 คืน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ

 1. การเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการนี้
 3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ โดยจะอยู่ในความดูแลของทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกสถานที่จัดค่าย เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
 4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – เฟซบุคเพจ “ค่ายพยาบาลในฝัน มช” หรือทางเว็บไซต์ www.facebook.com/borntobenursecamp
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH