ดนตรี ประกวดแข่งขัน

Business Model Pitching Competition

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

พฤษภาคม 2564

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 30 เมษายน 2564

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 1-8 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

500 บาท/ทีม/ใบสมัคร

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และเฉลี่ยรวมในทีมไม่เกิน 30 ปี

ของรางวัล

เงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท และ รางวัลชมเชย 25,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

รูปแบบการแข่งขัน

แข่งขันโดยการส่งไฟล์ Business Model Canvas พร้อม Presentation แนบลงในใบสมัครและ มานำเสนอแผนด้วยตัวเอง


เงื่อนไขการประกวด

 1. มีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 8 คน
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 17 ปี และ อายุเฉลี่ยรวมภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ภายในวันที่ส่งใบสมัคร
 3. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 แผน จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 5. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 6. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
 7. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 8. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 9. ทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป

เกณฑ์การตัดสินแนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ

 • แนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ
 • ลักษณะของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม ระหว่างสังคมไทยและดนตรีคลาสสิก
 • ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความน่าสนใจ ศิลปะการนำเสนอ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ

CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp