ประกวดแข่งขัน

ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ มารยาทไทย และมารยาทในสังคม

รับสมัครวันสุดท้าย

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน/วันที่จะประกาศผลรางวัล

เดือนกรกฎาคม 2563

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

31 พฤษภาคม 2563

การจัดทีมสมัครแข่งขัน

บุคคลเดี่ยว

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

4 ประเภท คือ
1) มัธยมศึกษาตอนต้น
2) มัธยมศึกษตอนปลาย และ ปวช.
3) อุดมศึกษา และปวส.
4) บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัละ 20,000 บาท
2)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล รางวัล ละ 15,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลออนไลน์ รับรางวัลที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

จัดโดย

กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เว็บไซต์กิจกรรม

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”
………………………

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระดับการประกวด แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3 หรือเทียบเท่า)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6) หรือศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับอุดมศึกษา
 4. ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ หรือวุฒิการศึกษา)
2. ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 1. เนื้อหาของเรื่องสั้น สื่อถึงมารยาทที่ดีในสังคมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันครอบครัว การอยู่ร่วมกันในชุมชน/สังคม/องค์กร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องพิมพ์ผลงานลงในกระดาษ เอ4 ความยาว 3 – 8 หน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
 3. เรื่องที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล ห้ามส่งผลงานให้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ๆ เนื้อหาของเรื่อง ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผลงานเรื่องสั้นของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการนำไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างมารยาทไทย และมารยาทในสังคม
3. เกณฑ์การตัดสินการประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาจาก
 1. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 2. โครงเรื่อง และวิธีการดำเนินเรื่อง 20 คะแนน
 3. แก่นเรื่องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด 20 คะแนน
 4. ศิลปะการใช้ภาษา และคุณค่าทางวรรณศิลป์ 30 คะแนน
4. รางวัลการประกวด

ผู้ชนะการประกวดในแต่ละระดับ จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
5. วิธีการส่งผลงาน
 1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.culture.go.th
 2. ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา ส่งใบสมัคร ผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารรับรองที่สถาบันการศึกษาออกให้
 3. ผู้เข้าประกวดระดับประชาชนทั่วไป ส่งใบสมัคร ผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง และเพียงระดับเดียวเท่านั้น
 5. การจัดส่งผลงาน ใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
  1. ในรูปแบบ PDF File มาที่ [email protected] ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้าประกวดจะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตอบรับการได้รับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งไปยัง กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซองมุมขวาด้านล่าง ว่า “ประกวดเรื่องสั้น” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
6. การประกาศผลและการมอบรางวัล
 1. ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://www.culture.go.th
 2. การมอบรางวัล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.go.th
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 247 0013 ต่อ 4206 – 4207 และ
4214 โทรสาร 0 2247 0060

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH