กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
คอม/ไอที พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

DiCY Youth Camp : Digital Galaxy (ค่ายฟรีสำหรับเด็กดิจิทัล)

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

ภาคใต้, อีสาน : 9-14 ตุลาคม 2559
ภาคเหนือ, กลาง : 16-21 ตุลาคม 2559
(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

ภาคใต้, อีสาน : 30 กันยายน 2559
ภาคเหนือ, กลาง : 5 ตุลาคม 2559

จำนวนที่รับ

800 คน

ระดับการศึกษา

ม.1-5

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

ภาคกลาง : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคอีสาน : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

จุดมุ่งหมาย

โครงการโครงการค่ายปฏิบัติการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp” มีเป้าหมายที่จัดให้กับเยาวชนที่มาจากทั่วประเทศ จ านวน 200 คน มาเข้าค่าย โดยเน้นการเรียนรู้ ทั้งทางด้านชีวิต การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เป็นค่ายพักแรมค้างคืนใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน ๕ คืน รวมระยะเวลา 36 ชั่วโมง

รูปแบบกิจกรรม เน้นการเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิต ซึ่งได้แก่ “การสร้างมนุษยสัมพันธ์” “การแก้ปัญหา” “ความคิดสร้างสรรค์” และ “เทคโนโลยี” คือเป้าหมายสำคัญที่อยากให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นกับเยาวชนไทยทุกคน ค่ายแห่งนี้จึงได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมและบรรยากาศต่างๆ ภายในค่ายอย่างลงตัว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง ๔ มิติเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนานท้าทายที่ลงตัว

ทักษะชีวิตและการสร้างมนุษยสัมพันธ์

คือการทำงานและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสม มีกาลเทศะ มีคุณธรรม และสามารถยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นได้ รวมถึงแสดงภาวะผู้นำในกลุ่มของตนเองได้ และเกิดความไว้วางใจกันในกลุ่มต่อกัน

การแก้ปัญหา

คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม เช่นการวิเคราะห์หัวข้อข่าว หรือการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ

ความคิดสร้างสรรค์

ก่อเกิดความคิดริเริ่ม สำหรับขั้นตอนนี้จะเริ่มเป็นการยื่นเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าแสดงความคิดให้ผู้อื่นรับฟัง ทั้งนี้อาจจะช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน กิจกรรมจะเป็นรูปแบบการกระตุ้นให้คิดภายในกลุ่ม

เทคโนโลยี

คือ การเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และรู้ทันเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถดา เนินชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีความสุข กิจกรรมเทคโนโลยีจะเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลกับการใช้ในสังคม (Knowledge of Digital) ให้กับเยาวชน
 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลกับการใช้ชีวิต (Life and Career Skills)
 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตกับดิจิทัลในสังคม (Social Attitude)
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Network Youth) ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
 5. เพื่อเป็นหนึ่งในพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่มีสมรรถนะดิจิทัลเบื้องต้น
 6. เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๕ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๐๐ คน แบ่งเป็นภูมิภาคละ ๒๐๐ คน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการจะจัดบริการที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ระหว่างการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๗ ปี
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องมีสัญชาติไทย
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 4. ผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องมีหนังสืออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง
 6. ผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องสะดวกพักค้างคืน ณ สถานที่จัดอบรม โดยมีพี่เลี้ยงดูแล ๑ : ๑๐
 7. ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่จัดกิจกรรม

เกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ” จะได้พิจารณาเป็นลำดับแรก
 2. เยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ณ ข้างต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการค่ายปฏิบัติการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ” จะช่วยเสริมสร้างความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในด้านพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้ความเชื่อมโยงกับสังคมแห่งการเรียนรู้จากเพื่อนๆ ในค่าย และสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัล ให้เยาวชนได้ค้นพบและแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) พร้อมทั้งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของดังนี้

 • เสื้อยืด DiCY Youth Camp : Owl Design มูลค่า 250 บาท
 • หมวก SPACE DiCY Team มูลค่า 150 บาท
 • DiCY Passport มูลค่า 150 บาท
 • IT Tour @ Local Sites มูลค่า 500 บาท
 • ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง
 • ประกันชีวิตในวงเงิน 100,000 บาท/ครั้ง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่ายพักแรม

ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 5 คืน มีกำหนดการจัด ดังนี้

 • วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 14 ตุลาคม 2559
 • วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2559

สถานที่

ค่ายปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจัดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 9 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 2 ภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา
วันที่ 9 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม
วันที่ 16 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : กำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความแหมาะสม

วิทยากร

การดำเนินการกิจกรรม โดยวิทยากรพิเศษ จากหน่วยงานและองค์กรสนับสนุน อาทิ Microsoft ประเทศไทย, DTAC , MCOT และหน่วยงานสมทบ ประกอบด้วยกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สำหรับเยาวชน และกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันและความเป็นผู้นำ

วิทยากรสุดเจ๋ง

 • นางสาวอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน DTAC
 • นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้เรียบเรียงข่าวอาวุโส ช่อง MCOT
 • นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Saturday School
 • นายวิศรุต นุชพงษ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
 • ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
 • อาจารย์ปรัชญ์ สง่างาม
 • อาจารย์ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

การรับสมัคร

เยาวชนที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมค่ายปฏิบัติการ DiCY Digital Galaxy Camp ผ่านเว็บ http://www.dlthailand.org/DiCYCamp
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่ายปฏิบัติการทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.org/DiCYCamp

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1,2 (ภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ, ภาคใต้)
 • เปิดรับสมัคร Online 8 กันยายน 2559
 • ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2559
 • ประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2559
 • วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์ 4 ตุลาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อตัวสำรองที่ได้รับสิทธิ์ 4 ตุลาคม 2559
 • วันที่จัดกิจกรรม DiCY Digital Galaxy Camp 9-14 ตุลาคม 2559
กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3,4 (ภาคเหนือ, ภาคกลาง)
 • เปิดรับสมัคร Online 8 กันยายน 2559
 • ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2559
 • ประกาศประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ 6 ตุลาคม 2559
 • วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อตัวส ารองที่ได้รับสิทธิ์ 11 ตุลาคม 2559
 • วันที่จัดกิจกรรม DiCY Digital Galaxy Camp 16-21 ตุลาคม 2559

ติดต่อพี่ๆ

Facebook : Facebook.com/dicythailand
Email : DigitalLiteracyThailand@gmail.com
Website : http://dlthailand.org/dicycamp
Phone : โทร 0869716899 (ให้บริการระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น.)

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/a.413469985393110.95438.408651225874986/1154010224672412/?type=3]
กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า