ประกวดแข่งขัน

EN-Camp 2019

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

มีหลายรอบ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 จนถึงกรกฎาคม 2563

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 2562

การจัดทีมสมัครแข่งขัน

เป็นทีม ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน เป็นโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนต้องอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด

ระดับการศึกษา

สายสามัญระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

ประกาศนียบัตร / ชุดการทดลอง โรงเรียนละ 2 ชุด มูลค่า 400,000 บาท / ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

เว็บไซต์กิจกรรม สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ส่งบทความ ลุ้นร่วมกิจกรรมค่ายและทํศนศึกษาที่ญี่ปุ่น!!!

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ EN-Camp 2019 สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.encamp2019.com เท่านั้น

โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชน จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด ยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม คือ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และขยายผลความสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม อีก 10 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ระยอง และสงขลา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจังหวัดละ 100 คน รวม 2,000 คน และครูเข้าร่วมจังหวัดละ 25 คน รวม 500 คน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ต่อไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ จะทำการเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของกระทรวงพลังงาน หรือแผนด้านพลังงานอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/จังหวัด มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน/ครั้ง เพื่อรับฟัง แนวทาง ขั้นตอน และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ พร้อมรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  2. กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความดีเด่น” เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก จำนวน 2 วัน 1 คืน จังหวัดละ 25 ทีม รวมจำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน)
  3. กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม” จำนวน 50 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) โดยคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” จำนวน 3 วัน 2 คืน
  4. กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม” จำนวน 6 ทีมๆ ละ 5 คน (ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน) รวม 30 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าฐานและการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH