ประกวดแข่งขัน

โครงการแค่ใจก็เพียงพอ โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จะประกาศผลรางวัล

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 พฤศจิกายน 2563

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

23 ตุลาคม 2563

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 1-6 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

อายุ 18 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

โล่ ประกาศนียบัตรและเงินสดรวมกว่า 500,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

AIS Design Center เอ็มโพเรียม ชั้น 5

จัดโดย

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์กิจกรรม lสมัครออนไลน์

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” “Honor the King’s Legacy 2020” เป็นโครงการที่เกิดจากความมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้องค์ความรู้ ไปพัฒนาชีวิตความคิดในเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคม
 • สนับสนุนการสร้างนวัตกร และส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
 • เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเติบโตสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงสร้างสุขให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

แผนการประกวด

 • นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแตกออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมทั้งหมด 9 ด้าน
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Society)
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน
  • เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
  • การจัดการภัยพิบัติ
 • ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society)
  • การจัดการปัญหาความเป็นเมือง
  • การศึกษา
  • การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม
 • ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle)
  • การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
  • สุขภาพ

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานที่เป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ, การบริการ, กระบวนการ, สิ่งประดิษฐ์, รูปแบบผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, แอปพลิเคชัน ฯลฯ จนถึงขั้นของการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง โดยยึดหลัก 3 ประการ

 • มีความยั่งยืน แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
 • โครงการมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้ชุมชุน สร้างคุณประโยชน์ แก้ไขปัญหา หรือ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้รับการยอมรับจากชุมชน
 • เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง สามารถสานต่อโครงการให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน จะมีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนา ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

หลังจากผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 27 ต.ค. 2563 แล้ว จะเปิดให้มีการส่งแผนงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 9 พ.ย. 63 ผ่านทางเว็บไซต์ www.htkl.info ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint ไม่เกิน 12 หน้า และต้องมีวิดีโอคลิป เพื่อแนะนำทีมหรือแนวคิด ความยาวไม่เกิน 90 วินาที จำนวน 1 วิดีโอ โดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายวีดีโอได้ แบบฟอร์มการส่งแผนงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมหัวข้อในไฟล์ PowerPoint ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ความเป็นนวัตกรรมของแผนธุรกิจนวัตกรรม
  1. ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน
  2. คุณลักษณะเด่นของผลงาน
 2. กลยุทธ์แผนธุรกิจนวัตกรรม
  1. กลุ่มเป้าหมาย และกุลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  2. แนวคิดในการแก้ปัญหา
  3. ผู้ให้ความร่วมมือในชุมชน
  4. งบประมาณ
  5. ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีหรือรูปแบบผลงาน
  6. การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้
 3. ประโยชน์ทางด้านสังคม
  1. แนวคิดการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยื่น
   • ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)
   • ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
   • แผนการตลาดและการสื่อสาร
   • ความยั่งยืน

ทีมที่ผ่านเข้ามารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะมีการให้โหวตออนไลน์ 10 ทีมที่เข้ารอบ ระยะเวลาการโหวตคือ 14-19 พ.ย. 2563 โดยแต่ละทีมต้องแชร์ผลงานลง Facebook หรือ social media อื่นๆ ของตน และใส่ hashtag ดังนี้

 1. #แค่ใจก็เพียงพอ #HTKL และ #ชื่อทีม
 2. แนบ link : www.htkl.info
 3. แนบ link : https://www.facebook.com/honorthekingslegacyofficial/

เมื่อส่งผลงาน ให้ copy link ของโพสต์นั้นๆ ใส่ลงในเอกสารส่งผลงานด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน

 • Social Impact 40%
 • Feasibility & Scalability 20%
 • Innovation & Creativity 20%
 • Sustainability 20%

รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดจำนวน 300,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดจำนวน 150,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) โล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดจำนวน 50,000 บาท
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า