กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล InnoconnectXperience

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พุธ 31 มกราคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 3 คน (รับ 10 ทีม)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นักเรียน ม.ปลาย

ของรางวัล

เงินรางวัลมูลค่ารวม 9,500 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยมัลติมีเดีย โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

เปิดบ้านประสานมิตร Students Exhibitions Show แข่งขันนานาทักษะ
“InnoConnectXperience (ผสานนวัตกรรมและประสบการณ์ใหม่)”
การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล : Innovation Experience
วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

————————————————————————————————-

 1. สถานที่แข่งขัน: ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตม มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 2. คุณสมบัติของทีมผู้เข้าแข่งขัน
  1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
  2) สมาชิกทีมละ 3 คนและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําทีม 1 คน
  3) แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม
  4) ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน
 3. ประเภทการแข่งขัน
  ประเภททีม 3 คน
 4. วัตถุประสงค์
  เพื่อนําความรู้ทางธุรกิจและนวัตกรรม ไปต่อยอดในอนาคต
 5. กติกา/วิธีการแข่งขัน
  1) หัวข้อ Innovation Experience
  สามารถเลือกประเด็นสําหรับการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเพียง 1 ประเด็น ต่อไปนี้
  1 Service
  2 Channel
  3 Customer Engagement
  2) ทีมผู้เข้าแข่งขัน กรอกรายละเอียดการสมัคร https://forms.gle/khAGWSzTm6QeTpbL9
  ภายในเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  2.1 แนะนําทีม
  – ชื่อทีม
  – สโลแกนของทีม
  – ชื่อผลงาน
  – อาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 นวัตกรรม

– Pain Point /แนวความคิดในการแก้ปัญหา
– กลุ่มเป้าหมาย
– แหล่งอ้างอิง Pain point (ที่ปรากฎอยู่จริง)
– เหตุผลที่เลือก Pain point นี้
– ไอเดียการนํานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาตาม Pain point
– อธิบายความเป็นไปได้ของนวัตกรรมตามความคิดของผู้เข้าแข่งขันโดยสังเขป
(ไม่เกิน 300 ตัวอักษร)
– ภาพร่างนวัตกรรม (Prototype)

 • System diagram / System Overview ของระบบ
 • เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม
 • อธิบายภาพร่าง นวัตกรรม (Prototype) โดยสังเขป (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)
  3) แผนธุรกิจ (Business Model Canvas) และ SOP (Standard Operating Procedure)
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมีงบประมาณในการบริหารจัดการจํานวน 2,000,000.00 บาท
  โดยต้นทุน อ้างอิงตามราคาตลาดและอยู่ในหลักความเป็นจริง
 • ความเป็นไปได้ของธุรกิจ เช่น การทํา Market Validation/ Market Size / Revenue
  Streams
  4) สื่อประกอบการนําเสนอ
 1. ห้ามคัดลอกผลงานที่มีอยู่ หากพบเจอ จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
 2. ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันและลําดับการนําเสนองานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทาง Facebook
  fanpage : IMT SPSM
 3. รายละเอียดในการนําเสนอด้วยรูปแบบ Pitching ณ ห้องประชุมชั้น 2
  อาคารวิทยวิโรฒโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
  – แนะนําทีม
  – Pain Point
  – หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
  – กลุ่มเป้าหมาย
  – Business Model Canvas
  – Prototype
 4. ระยะเวลาในการในการนําเสนอ ด้วยรูปแบบ Pitching ทีมละไม่เกิน 10 นาที
 5. เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
  1) นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 70 คะแนน
  1.1) ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
  – ความแปลกใหม่
  – ความยืดหยุ่นของนวัตกรรม
  – ความละเอียดละออ
  1.2) นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 15 คะแนน
  – สามารถปรับตัวได้ตามยุคสมัย
  – สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  – หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
  1.3) การวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ 15 คะแนน
  – มีไอเดีย/กลยุทธ์การตลาด
  – สามารถใช้เงินลงทุนได้อย่างคุ้มค่า
  – การวิเคราะห์ Key Partners
  1.4) Business Model Canvas 20 คะแนน
  – กลุ่มเป้าหมาย
  – กลุ่มธุรกิจที่ต้องการนํานวัตกรรมไปใช้
  – ประโยชน์
  – จุดแข็ง/จุดแตกต่าง
  – ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
  – ช่องทางรายได้
  – กิจกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ
  – โครงสร้างต้นทุน
  – ความเป็นไปได้ของธุรกิจ
  1.5) Prototype 10 คะแนน
  – ความเป็นไปได้ของนวัตกรรม
  – Pain Point มีอยู่จริงและควรได้รับการแก้ไข
  – มีแหล่งข้อมูลรองรับ เช่น สถิติเทรน บทสัมภาษณ์
  – เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนานวัตกรรม

2) การ Pitching /การนําเสนอ 30 คะแนน
2.1) ความน่าสนใจในการนําเสนอด้วยรูปแบบ Pitching 10 คะแนน
2.2) สื่อที่ใช้ในการประกอบการนําเสนอด้วยรูปแบบ Pitching 10 คะแนน
2.3) เวลาที่ใช้ในการนําเสนอด้วยรูปแบบ Pitching 10 คะแนน

 1. รางวัล
  รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน 5,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน 3,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวน 1,500 บาท
  รางวัลชมเชย เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook fanpage : IMT SPSM
Email : [email protected]
Instagram : IMT SPSM
โทร : ผศ.สุคนธ์ อักษรชู อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขัน โทร. 0970433859
อาจารย์อัชมา สมบูรณ์ อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขัน โทร. 0936436329
นายจารุภัทร ปีตินทรางกูร นักเรียนดูแลการแข่งขัน โทร. 0659020380

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/quxSZ


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp