ครู แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 8 (Tomorrow’s Teachers)

ปิดรับสมัครแล้ว

ยกเลิกการจัดค่าย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

10 สิงหาคม 2559

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-5

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)

จัดโดย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

หลักการและเหตุผล

ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นครู ไม่เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู สืบเนื่องมาจากค่านิยมในเรื่องค่าตอบแทนจึงทาให้เยาวชน ส่วนใหญ่มองข้ามและให้ความสนใจกับอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ผลิตครูมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๖๐ ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทาง การศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต การส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักความศรัทธาและอยากจะ ประกอบอาชีพครู จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชน คณะกรรมการจึงตระหนักและ เล็งเห็นถึงคุณค่าในวิชาชีพครูเป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการ ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ ๘ (Tomorrow’s Teachers) ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
 2. เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนต่างโรงเรียน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมต่างถิ่น

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี

วันที่ดำเนินการจัดโครงการ

ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (จานวน ๔ วัน ๓ คืน)

จำนวนผู้เข้าสมัครร่วมโครงการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ จำนวน ๘๐ คน

ลักษณะที่พัก

หอพักมหาวิทยาลัยบูรพา (พักแยกชายและหญิง)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอดระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน
 3. ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. ผู้ที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
 6. ไม่เคยเข้าร่วม “ค่ายคนเปื้อนชอล์ก” มาก่อน

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถรับใบสมัครได้จากฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร จาก FACEBOOK “KPC Camp : ค่ายคนเปื้อนชอล์กคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”

ใบสมัคร “ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ ๘” มีทั้งหมด ๙ หน้า โดยหน้า ๑ – ๔ เป็นคาชี้แจงการสมัคร (ผู้สมัครเก็บไว้) และ หน้า ๕ – ๙ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมา

 1. กรอกข้อมูลด้วยลายมือที่อ่านง่ายให้ครบถ้วนทุกช่อง หากข้อใดไม่สามารถตอบได้หรือไม่มีข้อมูลให้ทำเครื่องหมาย “ขีด (-)”
 2. ติดรูปถ่ายชุดสุภาพขนาดใดก็ได้ บริเวณมุมบนขวามือ จานวน ๑ รูป
 3. ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ “นางสาวธนินีย์ สัมฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑” วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ ๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (โดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การคัดเลือก

 1. ตอบคำถามและนำเสนอภาพถ่ายตนเองจากความคิดของตนเอง
 2. ถ่ายรูปคู่กับครูที่ประทับใจ ๑ ท่าน พร้อมเขียนเหตุผลของความประทับใจ เกี่ยวกับครูท่านดังกล่าว
 3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาง FACEBOOK “KPC Camp : ค่ายคนเปื้อนชอล์กคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”

ค่าใช้จ่าย

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าสวัสดิการค่าย จานวน ๗๐๐ บาท โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะแจ้งหมายเลขและชื่อบัญชีในวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และกรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันเข้าค่าย

โดยเงินจำนวน ๗๐๐ บาทนี้ ได้รวมค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเสื้อค่าย และค่าอุปกรณ์สาหรับทำกิจกรรมตลอดค่ายไว้แล้ว

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ส่งโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากชำระเงินแล้วมีการสละสิทธิ์ในภายหลังทางผู้จัดโครงการจะขออนุญาตไม่ส่งเงินคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FACEBOOK : “KPC Camp : ค่ายคนเปื้อนชอล์กคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
หมายเลขโทรศัพท์ : 088 – 7343031 (พี่พีท) , 083 – 6469520 (พี่ภูมิ)

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/a.413469985393110.95438.408651225874986/1085060278234074/?type=3]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า