เปิดบ้าน/นิทรรศการ

KU OPEN HOUSE 2016 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

17-18 พฤศจิกายน 2559 (ไม่ค้างคืน)

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนหน้างาน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

เว็บไซต์กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ กำหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กิจกรรมเปิดบ้านของคณะต่างๆ

untitled-1

คณะเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (10.00 -16.00 น.) ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 • กิจกรรมแนะนำคณะเกษตร
  * การเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร
  * หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ
  * อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตร
 • กิจกรรมตอบปัญหาชิงของรางวัล
 • การแสดงดนตรีของนิสิตคณะเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 Open House ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ

09.00-09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารว่าง
09.30-09.45 น. กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักเรียน โดย รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
09.45-10.00 น. วีดิทัศน์แนะนำคณะบริหารธุรกิจ/Bus cheer
10.00-11.00 น. แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดย ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
11.00-12.00 น. แนะนำ 5 ภาควิชา โดยนิสิตผู้แทนภาควิชา ประสานงาน โดย สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจ

คณะประมง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จัดงานตลอดวันโดยมีกิจกรรมดังนี้

 • จุดที่ 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์
  จุดรวมพล แนะนำคณะประมง
 • จุดที่ 2 อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญอิน ทรัมพรรย์
  ไหว้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญอิน ทรัมพรรย์
 • จุดที่ 3 ภาควิชาชีววิทยาประมง
  กิจกรรมพาน้องดูหญ้าทะเลและสาหร่าย
 • จุดที่ 4 โรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์นํ้า (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง)
  กิจกรรม “เปิดโลกผลิตภัณฑ์” แนะนำภาควิชา ชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
 • จุดที่ 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพันธุ์ไม้นํ้าประดับ (ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า)
  เยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพันธุ์ไม้นํ้าประดับ
 • จุดที่ 6 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  เยี่ยมชม Mini Aquarium และห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน
 • จุดที่ 7 ภาควิชาการจัดการประมง
  แนะนำภาควิชาการจัดการประมง กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการ
 • จุดที่ 8 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติชีววิทยาประมง (ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ)
  กิจกรรม… ตามล่าหาคำตอบธรรมชาติวิทยาทางนํ้า

คณะมนุษยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (10.00 -15.00 น.) จัดแสดงดนตรี นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุก ดังนี้

 • กิจกรรม “เปิดบ้านภาษาไทย ร้อยดวงใจสู่รั้วนนทรี” ของภาควิชาภาษาไทย (4 รอบ รอบละ 30 คน)
 • กิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี” ของภาควิชาวรรณคดี (2 รอบ รอบละ 50 คน)
 • กิจกรรม “เปิดบ้านสื่อสารฯ” ของภาควิชาสื่อสารมวลชน (3 รอบ รอบละ 20 คน)
 • กิจกรรม “Philosophy Fantasia ตอน ปรัชญาเทพซ่า 55+” ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา (4-5 รอบ รอบละ 20 คน)
 • กิจกรรม “English is Fun” ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (6 รอบ รอบละ 25 คน)
 • กิจกรรม “Que sais-je ? ฝรั่งเศส… ฉันรู้อะไร ?” ของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (2 รอบ รอบละ 20 คน)
 • กิจกรรม “เกมตอบคำถาม” ของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • กิจกรรม “ถอดรหัสมังกร” ของสาขาวิชาภาษาจีน (2 รอบ รอบละ 30 คน)
 • กิจกรรม “หยิบกลอนถามตอบ” ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (1 รอบ จำนวน 30 คน)
 • กิจกรรม “น้องถามพี่บอก หลักสูตรภาษาตะวันออกดีอย่างไร” ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก (2 รอบ รอบละ 30 คน)
 • กิจกรรม “เปิดโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” ของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (2 รอบ รอบละ 30 คน)
 • กิจกรรม “Chamber Music Recital” ของสาขาวิชาดนตรีตะวันตก (1 รอบ ไม่จำกัดจำนวนคน)
 • กิจกรรม “การแสดงดนตรีไทย” ของสาขาวิชาดนตรีไทย (1 รอบ ไม่จำกัดจำนวนคน)

คณะวนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (10.00-14.00 น.) โดยมีรถตู้ของคณะวนศาสตร์ รับ-ส่งนักเรียน

กิจกรรม “Forestry Open House” โดยชมนิทรรศการแสดงรายละเอียดของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา โดยมีอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ประจำฐานอธิบายการเรียนของสาขาวิชาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฐานดังนี้

– ฐานที่ 1 ภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวนศาสตร์
– ฐานที่ 2 ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

วิศวกรรมการบินและอวกาศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ / วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต / วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ / วิศวกรรมวัสดุ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมอุตสาหการ

ทุกสาขาวิชาจัดงานวันละ 3 รอบ โดยแบ่งเป็น

รอบที่ 1 13.00-14.00 น.
รอบที่ 2 14.00-15.00 น.
รอบที่ 3 15.00-16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (11.00-16.00 น.)
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (09.00-16.00 น.)
ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 1

สโมสรนิสิต
– แนะนำคณะศึกษาศาสตร์และกิจกรรมโดยสโมสรนิสิต

พลศึกษา
– บอร์ด/นิทรรศการ แนะนำหลักสูตร และผลงานของศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน
– Physical Activity for Health

สุขศึกษา
– จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาสุขศึกษา เล่นเกมส์แจกของรางวัล
– จัดทำนํ้าสมุนไพรเพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย

เทคโนโลยีการศึกษา
– นิทรรศการแนะนำข้อมูลหลักสูตรของภาควิชา
– โลกความจริงเสมือนกับการเรียนรู้ไร้ข้อจำกัด โดยใช้เทคโนโลยี Aurasma/Second life ห้องเรียนเสมือนจริง
– Tablet Learning

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ค้นหาความสุข สนุกกับอาชีพ
– สำรวจความสุข
– สุขง่ายใกล้ตัว
– Career Corner

คหกรรมศาสตรศึกษา
– แนะนำสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
– ชม Home Ec Ed. Gallery (ผลงานนิสิตปัจจุบัน)
– ชมการสาธิตการทำขนมกระทงทอง
– กิจกรรม ถาม-ตอบ ชิงรางวัล

ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
– นิทรรศการแนะนำสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
– บ้านหลังเรียน: ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตของสาขาวิชาฯ
– บ้าน Bus.Ed.น่าอยู่: พื้นที่แสดงกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

การสอนคณิตศาสตร์
– แนะนำสาขาวิชาและหลักสูตร
– สนุกกับเกมส์ชิงรางวัลและกิจกรรมแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
– บอร์ดและนิทรรศการทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

การสอนวิทยาศาสตร์
– แนะนำสาขาวิชาและหลักสูตร
– กิจกรรม ” วี๊ดดดด… วิทย์ ” บิงโก สอยดาว และทำไอศกรีม

*** แสตมป์ครบ 9 ดวง จากการเข้าเยี่ยมชมทั้ง 9 สาขาวิชา รับของรางวัลเพิ่มที่จุดประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (10.00-12.00 น.) ห้อง EC-5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

 • ลงทะเบียน
 • การแสดงดนตรีของนิสิต
 • กล่าวต้อนรับ โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • แนะนำโครงการนานาชาติ
 • แนะนำสาขาวิชาต่างๆ ในคณะ
 • กิจกรรมเยี่ยมชมคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

จัด 2 รอบ (รอบ 11.00 น. และ รอบ 13.00 น.) นิสิตรุ่นพี่นำนักเรียนที่สนใจเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • นิทรรศการที่ชั้น 1
 • Studio
 • ห้อง Scrap Lab
 • ห้องสมุด

คณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (10.30-12.00 น.)

ห้อง สค.3-501 อาคาร 3 ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์

 • นักเรียนพบผู้บริหารคณะ
 • แนะนำการจัดการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ และตอบข้อซักถามนักเรียน
 • นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้แนะนำหลักสูตร/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและตอบคำถามชิงรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 3
  * กรณีที่ฝนตกจะใช้ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 5 แทน
 • นำนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางสัมคมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมที่ 1 :

แนะนำแนวทางการเข้าศึกษา และฟัง ประสบการณ์การเรียนในคณะฯ จากพี่ๆ (รอบละ 100 คน)

รอบ 1 : 10.00-10.30 น.
รอบ 2 : 11.00-11.30 น.
รอบ 3 : 13.00-13.30 น.
รอบ 4 : 14.00-14.30 น.

กิจกรรมที่ 2 :

สัมผัสประสบการณ์จริงกับวิชากายวิภาคศาสตร์ (เข้าห้องปฏิบัติการและเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่) (รอบละ 50 คน)

รอบ 1 : 10.45-11.30 น.
รอบ 2 : 11.45-12.30 น.
รอบ 3 : 13.45-14.30 น.
รอบ 4 : 14.45-15.30 น.

กิจกรรมที่ 3 :

ซุ้มกิจกรรม และผังความรู้ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจแต่ไม่สะดวกเข้าชมในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถเดินชมได้เอง (ไม่จำกัดจำนวน)

เวลา 09.00-17.00 น.

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ช่วงเช้า ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
การโชว์สุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด

ช่วงบ่าย ที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เยี่ยมชมคณะ โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

คณะสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-14.00 น. เยี่ยมชมฐานต่างๆ ของคณะสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • ฐานชมวีดีทัศน์แนะนำคณะสิ่งแวดล้อม
 • ฐานโครงการวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดนํ้าเสีย การนำของเสียมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
 • ฐานโครงการวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอุตุนิยมวิทยา
 • ฐานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ฐานกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและการเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

จัดงาน 8 รอบ โดยมีนิสิตรุ่นพี่รอรับนักเรียนที่สนใจ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริตามรอบเวลาดังนี้
(09.00 น. / 09.30 น. / 10.00 น. / 10.30 น. / 11.00 น. / 11.30 น. / 12.00 น. / 12.30 น.)

 • นิสิตรุ่นพี่นำนักเรียนที่สนใจเดินไปยังคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • นิสิตที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาควิชานำเสนอเกี่ยวกับภาควิชา การเรียนในภาค ผลงานนิสิตและสายงานอาชีพ ผ่านกิจกรรมภายในฐาน โดยแบ่งฐานออกเป็น 5 ฐาน ตามภาควิชาดังนี้
  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
  • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

สำนักหอสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 วันละ 2 รอบเวลา รอบเช้า 10.00-12.00 น. รอบบ่าย 14.00-15.00 น.

 • รับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Open House at KU Library” ณ จุดนิทรรศการสำนักหอสมุด (ข้างเวทีด้านซ้ายมือ)
 • ชมวีดีทัศน์ “แนะนำสำนักหอสมุด”
 • นำผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางไปสำนักหอสมุด โดยรถตู้ของสำนักฯ และรถรางของมหาวิทยาลัย
 • เริ่มรายการนำชมห้องสมุด “Open House at KU Library”
 • มอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เกม “ตอบคำถามชิงรางวัล”
 • นำส่งผู้ร่วมกิจกรรมกลับถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยรถตู้ของสำนักฯ และรถรางของมหาวิทยาลัย

* ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรม “Open House at KU Library” รอบละ 30 นาที

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1203992179674216/1203992179674216/?type=3&theater]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า