ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยาสำหรับเยาวชนพันธุ์ใหม่

[tabs type=”horizontal”] [tabs_head] [tab_title] ตอน 1 [/tab_title] [tab_title] ตอน 2 [/tab_title] [tab_title] ตอน 3 [/tab_title] [tab_title] ตอน 4 [/tab_title] [/tabs_head] [tab]

“ตอน The Power of Self-Leadership Camp”

 

วันที่จัดค่าย

26-29 มีนาคม 2558

ปิดรับสมัคร

15 มีนาคม 2558

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ป.3 – ม.3

ค่าใช้จ่าย

6000 บาท

จัดโดย

Let’s Grow Together (พี่ๆ ที่จบจาก มศว)

รายละเอียดค่าย

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยาสำหรับเยาวชนพันธุ์ใหม่ ให้เติบโตทั้งร่างกายและจิต เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในตนเอง สามารถมองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด และเน้นให้น้องได้ใชทักษะด้าน EQ/MQ/Soft Skill / Spirit & Teamwork เพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..(ทุกค่ายมีประเมินทางจิตวิทยาให้กับน้องๆค่ะ)

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยาสำหรับเยาวชนพันธุ์ใหม่ “ตอน The Power of Self-Leadership Camp” วัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อให้เยาวชนได้มองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด ในการเป็นผู้นำตนเองและเป็นผู้ตามที่ดี
 2. เพื่อให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำ – ผู้ตามที่ดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่
 3. เพื่อฝึกให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความแตกต่างในแต่ละบุคคล
 4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง เกิดแรงบัลดาลใจในการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
 5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และสามารถกระทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ
button_www button_fb
[/tab] [tab]

“ตอน ตะลุยป่า มหาสนุก บุกป่า ดูนก ดูไก่ฟ้าพยาลอ”

 

วันที่จัดค่าย

23-26 เมษายน 2558

ปิดรับสมัคร

15 มีนาคม 2558

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ป.3 – ม.3

ค่าใช้จ่าย

6000 บาท

จัดโดย

Let’s Grow Together (พี่ๆ ที่จบจาก มศว)

รายละเอียดค่าย

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยาสำหรับเยาวชนพันธุ์ใหม่ “ตอน ตะลุยป่า มหาสนุก บุกป่า ดูนก “ให้เติบโตทั้งร่างกายและจิต เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในตนเอง สามารถมองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด และเน้นให้น้องได้ใชทักษะด้าน EQ/MQ/Soft Skill / Spirit & Teamwork เพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..(ทุกค่ายมีประเมินทางจิตวิทยาให้กับน้องๆค่ะ)

วัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี รู้จักรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เน้น EQ/MQ/Soft Skill / Spirit & Teamwork
 2. เน้น EQ/MQ / Soft Skill / Spirit & Teamwork ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก และมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกและมีทักษะความพร้อมในการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความภาคภูมิใจ
 5. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักกับการเรียนรู้ที่ถูกต้อง คือการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง Leaning By Doing
 6. เพื่อเสริมให้การเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมให้เด็กทุกคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
button_www button_fb
[/tab] [tab]

“ตอน เยาวชนพันธุ์ใหม่.เดินตามพ่อ.แบบพอเพียง”

 

วันที่จัดค่าย

26-29 มีนาคม 2558

ปิดรับสมัคร

15 มีนาคม 2558

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ป.3 – ม.3

ค่าใช้จ่าย

6000 บาท

จัดโดย

Let’s Grow Together (พี่ๆ ที่จบจาก มศว)

รายละเอียดค่าย

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยาสำหรับเยาวชนพันธุ์ใหม่ ให้เติบโตทั้งร่างกายและจิต เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในตนเอง สามารถมองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด และเน้นให้น้องได้ใชทักษะด้าน EQ/MQ/Soft Skill / Spirit & Teamwork เพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..(ทุกค่ายมีประเมินทางจิตวิทยาให้กับน้องๆค่ะ)
ค่ายนี้พบกับ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ด้วยนะค่ะ

วัตถุประสงค์เพื่อให้น้องได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อย่างแท้จริง

 1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้..วิถี..บ้านๆ กลับการเดินทางของข้าว น้องๆ จะได้ลงมือทำนาปักดำ ถอนกล้า ขี่ควาย และ การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมที่สนุกสุดๆ คือการปล่อยเกาะ (น้องๆ ต้องทำอาหารกินกันเอง)
 2. เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี รู้จักรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เน้น EQ/MQ/Soft Skill / Spirit & Teamwork
 3. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ – ผู้ตามที่ดี /เพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม
 4. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง /การเห็นคุณค่าในตนเอง / กล้าแสดงออก/ กล้าตัดสินใจเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรร
 5. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างจากชีวิตประจำวัน โดยนำแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพียง มาเป็นแก่นในการฝึก แผนการดำเนินชีวิตตามวิถี..พอเพียงแบบรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง Learning By Doing
button_www button_fb
[/tab] [tab]

“ตอน FIT YOUNG ผู้นำพันธุ์ใหม่ รุ่น 2”

 

วันที่จัดค่าย

1-4 พฤษภาคม 2558

ปิดรับสมัคร

15 มีนาคม 2558

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ป.3 – ม.3

ค่าใช้จ่าย

6000 บาท

จัดโดย

Let’s Grow Together (พี่ๆ ที่จบจาก มศว)

รายละเอียดค่าย

โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยาสำหรับเยาวชนพันธุ์ใหม่ “ตอน FIT YOUNG ผู้นำพันธุ์ใหม่ ” ให้เติบโตทั้งร่างกายและจิต เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในตนเอง สามารถมองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด และเน้นให้น้องได้ใชทักษะด้าน EQ/MQ/Soft Skill / Spirit & Teamwork เพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..(ทุกค่ายมีประเมินทางจิตวิทยาให้กับน้องๆค่ะ)

วัตถุประสงค์เพื่อๆ ให้น้องกล้าแสดงออก อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1. เพื่อให้เยาวชนได้มองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด ในการเป็นผู้นำตนเองและเป็นผู้ตามที่ดี
 2. เพื่อฝึกการมีศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่สร้างความน่าเชื่อถือ ตลอดทั้งการนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และสามารถกระทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ
button_www button_fb
[/tab] [/tabs]

10943026_833557366701287_7705696766172571071_ns

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.793311194075652/793311194075652/?type=1]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH