กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

MSE VIRTUAL CAMP#10 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรม

ดูวีดีโอ

วันที่จัดกิจกรรม

5, 12, 19, 26 มิ.ย. 63 (เลือกรอบใดรอบหนึ่ง)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

29 พฤษภาคม 2563

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต GPAX 2.50

จำนวนที่รับ

จำนวน 4 รอบ รับ 150 คน/รอบ

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

กิจกรรมนี้มีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมด้วยหรือไม่?

มี

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 สำหรับน้องที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 หรือกำลังจะศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2563
จำนวน 4 รอบ รอบละ 150 คน ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. รอพี่ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติ และเมื่อผ่านคุณสมบัติพี่จะตอบกลับทางข้อความ Facebook เพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วมีสิทธิ์มาค่ายทุกคน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรํายรับค่าสมัครของโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รอบที่ 1 ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Virtual Camp ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  โครงการจะเผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา เวลา 09.00 -15.00 น. และทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เวลา 16.00-17.00 น. ตามเวลาสากล เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ
 • รอบที่ 2 ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Virtual Camp ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  โครงการจะเผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา เวลา 09.00 -15.00 น. และทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เวลา 16.00-17.00 น. ตามเวลาสากล เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ
 • รอบที่ 3 ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Virtual Camp ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  โครงการจะเผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา เวลา 09.00 -15.00 น. และทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เวลา 16.00-17.00 น. ตามเวลาสากล เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ
 • รอบที่ 4 ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Virtual Camp ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  โครงการจะเผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา เวลา 09.00 -15.00 น. และทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เวลา 16.00-17.00 น. ตามเวลาสากล เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อกำหนด

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) และเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH