จำลองสนามสอบ ประกวดแข่งขัน

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่ส่งผลงานแล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 12 พฤศจิกายน 2565

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 30 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

200-500 บาท

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ของรางวัล

ทุนการศึกษา / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ


พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)


ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วิชาที่สอบ : วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
 • ช่วงชั้น :
  • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
  • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
  • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
  • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ค่าสมัครสอบ: 400 บาท
ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ
 • วิชาที่สอบ : วิชาภาษาอังกฤษ
 • ช่วงชั้น :
  • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
  • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
  • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
  • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ค่าสมัครสอบ: 200 บาท
ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพไตรวิชา (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
 • วิชาที่สอบ : วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
 • ช่วงชั้น :
  • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
  • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
  • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
  • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ค่าสมัครสอบ: 500 บาท

รางวัลเกียรติยศ

สำนักงาน สวช. จะมีการจัดอันดับผู้เข้าร่วมสอบในระดับจังหวัด รวมถึงการจัดอันดับรวมกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีประเภทรางวัล และรายละเอียด ดังนี้

 1. รางวัลอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง (คะแนน 85% ขึ้นไป)
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน (คะแนน 70% ขึ้นไป)
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (คะแนน 50% ขึ้นไป)
 2. รางวัลอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ระดับภูมิภาค
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
 3. รางวัลอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง (คะแนน 85% ขึ้นไป)
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน (คะแนน 70% ขึ้นไป)
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (คะแนน 50% ขึ้นไป)
 4. รางวัลอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
 5. รางวัลอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับจังหวัด
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง (คะแนน 85% ขึ้นไป)
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน (คะแนน 70% ขึ้นไป)
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (คะแนน 50% ขึ้นไป)
 6. รางวัลอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
  • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร

หมายเหตุ :

 • ผู้ที่ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 คะแนนขึ้นไปของแต่ละช่วงชั้นในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ซึ่งจะมีการสมัครและชำระเงินอีกครั้ง
 • นักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยรูปแบบออนไลน์ทุกคน
 • การตัดสินของคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อกำหนดและรูปแบบมาตรฐานข้อสอบ สำนักงาน สวช. ถือเป็นที่สิ้นสุด นักเรียนไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ:

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
FB Page: โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – National Academic Test Program (ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์)
Line: @natprogram (ติดต่อสอบถามข้อมูล)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า