วิศวกรรม แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

[ยกเลิก] PETRO CAMP VII ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

++หนี COVID-19 มาเข้าเรียนออนไลน์ แถมยังได้เกียรติบัตร ไว้ยื่นสมัคร SU-TCAS สาขาปิโตรเคมีฯ ปี 64 หรือ 65…

โพสต์โดย MatseSU เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

14 มีนาคม 2563

ปิดรับสมัคร

12 มีนาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต
ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.80

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

1. ชื่อโครงการ

“ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/1 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/1 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5- ม.6 ในปีการศึกษา 2563) จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม. 5-ม.6) ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) ตามผลการประเมินความสามารถหรือความถนัดทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสาขาวิชา เพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS
ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.3 เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

4. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม

4.1 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จำนวนประมาณ 25 คน
4.2 นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 (กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-5 ในปีการศึกษา 2562)
จำนวนประมาณ 100 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เป็นผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 ในประเทศไทย
3) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
5) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
6) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.80

5. ระยะเวลาและวิธีการดำเนินการ

5.1 ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 มีนาคม 2563

5.2 รับสมัคร และจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 มีนาคม 2563

5.2.1 ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มทาง http://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคน
เดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
5.2.2 วิธีการชำระเงินค่าสมัคร สาขาวิชาละ จำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”
5.2.3 เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ

1) ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) หรือรายงานผลการศึกษารายภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาเอกสารการชำระเงิน

โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com และในวันเข้าร่วมกิจกรรมให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

5.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยจะประกาศทางhttp://www.facebook.com/matsesu

5.4 ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
เวลา 08.30-10.30 น. บรรยาย “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ การดัดแปรจากทรัพยากรธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และอนาคตและอาชีพของบัณฑิต”
เวลา 10.30-12.00 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ (ต่อ)
เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00-15.30 น. แนะนำการรับสมัคร SU-TCAS
เวลา 15.30-16.00 น. รับเกียรติบัตร และปิดโครงการ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6. ข้อกำหนด

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์
034-241-708 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร 094-968-8080 หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ได้แนวคิดเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในเชิงอุตสาหกรรม
8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564-2565
8.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้สะสมผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศสอบคัดเลือกฯ)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp