ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

PETRO CAMP VI ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

11 มกราคม 2563

ปิดรับสมัคร

10 มกราคม 2563

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 สายวิทย์-คณิต
ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.6 (นับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.25
เปิดรับสำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด

ค่าใช้จ่าย

600 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2563/3/1 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6) จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS รอบที่ 2 รับจาก 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ตามแนวนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม. 6) ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) ตามผลการประเมินความสามารถหรือความถนัดทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสาขาวิชา เพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม

นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 จำนวนประมาณ 60 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ในประเทศไทย
 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
คุณสมบัติเฉพาะ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.6 (นับถึงภาคการศึกษาต้นของชั้น ม.6) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.25

ระยะเวลาและวิธีการดำเนินการ

รับสมัคร และจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 2. วิธีการชำระเงินค่าสมัคร สาขาวิชาละ จำนวน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
  โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”
 3. เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ
  1) ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ
  2) สำเนาเอกสารการชำระเงิน
  โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com และในวันเข้าร่วมกิจกรรมให้นำสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยจะประกาศทาง http://www.facebook.com/matsesu

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง (ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1)
เวลา 08.30-10.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เวลา 10.00-10.30 น. วัดความรู้ทางวิชาการ ความสามารถหรือความถนัดในวิชาชีพ
เวลา 10.30-12.00 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ (ต่อ)
เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00-15.30 น. แนะนำการรับสมัคร SU-TCAS
เวลา 15.30-16.00 น. รับเกียรติบัตร และปิดโครงการ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อกำหนด

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-241-708
ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

สถานที่ดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถาม

ทาง inbox ใน facebook หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 094-968-8080

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH