กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
กิจกรรมออนไลน์ วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

Petro Online Episode 21 (ครั้งที่ 1)

รับสมัครอีก 6 วัน

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์
*รูปแบบกิจกรรมอา่จมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่จัดกิจกรรม

อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

จันทร์ 22 กรกฎาคม 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

200 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.6 (ปีการศึกษา 2567)
สายวิทย์-คณิต GPAX นับถึงภาคการศึกษา 2/2566 ต้องไม่น้อยกว่า 3.00

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

1. ชื่อโครงการ

“ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2568-2569/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568-2569 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2568-2569/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568-2569 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.3 เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

4. เป้าหมาย

นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567 จำนวนประมาณ 600 คน (จำนวนประมาณ 200 คน/รอบ) โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567 ในประเทศไทย
3) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัย ได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
5) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
6) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
คุณสมบัติเฉพาะ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (นับถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

5. ระยะเวลาและวิธีการดำเนินการ

5.1 รับสมัคร และจัดส่งหลักฐานการสมัคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-22 กรกฎาคม 2567 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน
ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมดและใช้การสมัครครั้งล่าสุด และต้องเลือกเข้าร่วมอย่างน้อย 2 รอบขึ้นไป เพื่อรับประกาศนียบัตร
5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/materials.silpakorn
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
5.3 ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดของดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567
5.4 กำหนดรายละเอียดของกิจกรรม
เวลา 09.00-09.30 น. แนะนำหลักสูตร
เวลา 09.30-11.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 11.00-11.15 น. แนะนำการยื่นสมัครผ่านระบบ SU-TCAS
เวลา 11.15-11.45 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์
เวลา 11.45-12.30 น. ปิดโครงการ
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ได้แนวคิดเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
6.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในเชิงอุตสาหกรรม
6.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2568-2569
6.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้สะสมผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ SU-TCAS ต่อไป


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน