กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ค่ายออนไลน์ วิศวกรรม แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

Petro Online Episode 5

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรม

ดูวีดีโอ, ทำแบบทดสอบ

วันที่จัดกิจกรรม

13 กุมภาพันธ์ 2564 (เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงวันที่กำหนด)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

11 กุมภาพันธ์ 2564

ระดับการศึกษา

ม.5 (ทั่วประเทศ) และ ม.6 (เฉพาะในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด ตามที่ระบุในโปสเตอร์รับสมัคร)
และมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 (ม.5 ใช้เกรด 3 เทอม / ม.6 ใช้เกรด 5 เทอม)

จำนวนที่รับ

70 คน

ค่าใช้จ่าย

100 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

กิจกรรมนี้มีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมด้วยหรือไม่?

มี

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Line @goo3303d ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

1. ชื่อโครงการ

“ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/5 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/5 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด ตามแนวนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS รอบ 2 ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี) และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) ตามผลการประเมินความสามารถหรือความถนัดทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสาขาวิชา เพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ตามข้อกำหนดของสาขาวิชา)

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ สำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

4. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม

นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563
จำนวนประมาณ 70 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 ในประเทศไทย (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รับจากผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด)
 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
คุณสมบัติเฉพาะ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

5. การรับสมัคร

 1. รับสมัคร และจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564-11 กุมภาพันธ์ 2564
  1. ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มจาก QR-CODE และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
  2. ให้ส่งใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 : พ ที่แสดงผลการเรียน (สำหรับ ม.5 ใช้ผลการเรียน 3 เทอม สำหรับ ม.6 ใช้ผลการ เรียน 5 เทอม) ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com และรอการแจ้งผลตอบกลับทาง E-mail ภายใน 2 วันทำการ
  3. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามเลขที่บัญชีที่ได้รับแจ้งทาง E-mail และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com
 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะประกาศทาง http://www.facebook.com/matsesu พร้อมรับลิงค์เชิญเข้าห้องเรียนทาง E-mail ที่สมัครไว้กับระบบรับสมัคร

6. การเข้าร่วมโครงการ

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00-16.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 16.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 17.00-18.00 น. ทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบภายในเวลาจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094 968 8080 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

7. สถานที่ดำเนินงาน

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า