ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

Petro Summer Camp 2019 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

25-27 เมษายน 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

29 มีนาคม 2562

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษา

ม.5 – ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(มีเงื่อนไขเกรดเฉลี่ยเพิ่มเติม ดูด้านล่าง)

ค่าใช้จ่าย

1,200 บาท (จ่ายตอนสมัคร)
จ่ายเพิ่มในวันเข้าค่ายอีก 80 บาท หากได้รับคัดเลือก

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line @goo3303d สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.4 – ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.5 – ม.6 ในปีการศึกษา 2562
 • รับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สำหรับน้องที่จะขึ้นชั้น ม.6 (นับถึงเดือน พ.ค.2562) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.5 (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ใน link นี้ https://goo.gl/forms/nBRafPrSHo8TOVFH3
 2. เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด
  และใช้การสมัครครั้งล่าสุด

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงิน จำนวน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับค่ายทาง E-mail

 1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาเอกสารการชำระเงิน

โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com

เอกสารที่ต้องนำมาในวันเข้าร่วมค่าย

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ)
 3. ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 80.00 บาท (แปดสิบบาทถ้วน) กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่าย

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยจะประกาศทาง http://www.facebook.com/matsesu

กำหนดการจัดค่าย (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 1)
09.30-10.30 น. บรรยาย: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ การดัดแปรจากทรัพยากรธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และอนาคตและอาชีพของบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส
10.30-12.00 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 1
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 1)
13.00-14.30 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 2
14.30-16.00 น. รับอาหารว่าง และเข้าฐานกิจกรรมที่ 3 (อาหารว่างมื้อที่ 2)
16.00-17.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่านตามอัธยาศัย (อาหารเย็นมื้อที่ 1)
18.00-20.00 น. กิจกรรม Identifications
20.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน (ลานเชียร์) รับอาหารเช้า (อาหารเช้ามื้อที่ 1)เพื่อขึ้นรถเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
08.30-10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน/หน่วยวิจัย
10.00-10.15 น. เข้าพบผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน และรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 3)
10.15-12.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 2)
13.00-15.30 น. เดินทางกลับ และรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 4)
15.30-16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30-18.30 น. กิจกรรม Be Prepare
18.30-19.30 น. สันทนาการ
19.30-20.30 น. กิจกรรม Be Prepare (ต่อ)
20.30 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหารเช้า (อาหารเช้ามื้อที่ 2)
09.00-10.30 น. สรุปกิจกรรม
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 5)
11.00-12.00 น. แนะนำการสมัครเข้าศึกษา SU-TCAS
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 3)
13.00-13.30 น. มอบประกาศนียบัตร ปิดโครงการ

ข้อกำหนด

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินจำนวน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมค่าที่พัก 2 คืน ค่าอาหารเช้า (2 มื้อ) ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ) ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ) ค่าอาหารว่าง (5 มื้อ) และค่าเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานตามที่ระบุในโครงการ
 • กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-1708 (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

สถานที่ดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH