ประกวดแข่งขัน

Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน/วันที่จะประกาศผลรางวัล

20 เมษายน 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

9 เมษายน 2564

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

เงินรางวัล 25,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

Prysmian Thailand

Line @drakabyprysmian ดาวน์โหลดใบสมัครตรงนี้เลย

Prysmian Thailand (พริสเมียน ประเทศไทย) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบคุคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดผลงานออกแบบมาสคอต Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian For The Future ภายใต้แนวคิด “Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ 1 ของโลก” เข้าร่วมชิงรางวัลชนะเลิศมูลค่า 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะการประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

  1. ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย
  2. ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อาย ุเพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด

  1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณข์องสายไฟฟ้า Prysmian Group อันประกอบไปด้วยแบรนด์ Prysmian, Draka และ General Cable ภายใตแ้นวคิด “Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ 1 ของโลก” โดยมีสัญลักษณ์ Prysmian Group อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัว Mascot
  2. ตัว Mascot จะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้เช่นคน สัตว์ สิ่งของ ห่นุยนต์ หรือสายไฟฟ้า โดยผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัว Mascot ในอิริยาบถต่างๆ เพิ่มเติมได ้เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
  3. การออกแบบตัว Mascot ให้คำนึงความทันสมัย โดดเด่นด มีเสน่ห์ เป็นมิตร และง่ายต่อการจดจำในฐานะ Mascot ของ Prysmian Group
  4. รายละเอียดความเป็นมา หลักการในการดำเนินธุรกิจ สินค้าต่างๆ ของ Prysmian Group สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก website >> https://www.prysmiangroup.com/en
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp