ค่ายอนุรักษ์

[หมดเขตแล้ว] PTTEP TEENERGY CAMP รู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

วันที่จัดค่าย

27-29 ตุลาคม 2557

ปิดรับสมัคร

30 กันยายน 2557

จำนวนที่รับ

60 คน โดยคัดเลือกจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ – ภูมิภาคละ 15 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

จัดโดย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดค่าย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มีภารกิจหลักในการสําารวจ พัฒนา และผลิต ปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อการดําาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในแนวคิด “จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม” ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมหลากหลายโครงการ

เยาวชน เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ ปตท.สผ. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการสาํารวจและผลิตปิโตรเลียม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดาําเนินงานที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม จึงได้ริเริ่มจัดทําโครงการ PTTEP TEENERGY CAMP ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมให้เยาวชนไดมีส่วนในการร่วมคดิ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากค่ายเยาวชนที่จัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมของบริษัท หนึ่งในกิจกรรมด้านสังคมที่ ปตท.สผ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมศิลปากร ได้แก่ โครงการความร่วมมือบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย มรดกโลก ในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติของไทย โดยมีเป้าหมายนำไปสู่การอนุรักษ์แหล่ง “มรดกไทย มรดกโลก” ให้มีความยั่งยืนสืบไป ดังนั้น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสําาหรับในปี 2557 นี้ จึงได้กําาหนดจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ “มรดกไทย มรดกโลก ทางธรรมชาติ” PTTEP TEENERGY CAMP รู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมขึ้นกับโครงการและพื้นที่กิจกรรมในแต่ละปี เพื่อให้ เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของโครงการเพื่อสังคม ของ ปตท.สผ.

button_fb button_tw

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.715990391807733/715990391807733/?type=1]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH