วิทยาศาสตร์ แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 “นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง”

ปิดรับสมัครแล้ว

วันที่จัดค่าย

28 มี.ค.-4 เม.ย. 2559 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

4 มีนาคม 2559

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.2 ขึ้น ม.3
เกรดเฉลี่ย ม.1 และเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั้ง 2 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าใช้จ่าย

ฟรี! พร้อมค่าเดินทาง

จัดโดย

SCG ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดค่าย

SCG ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเยาวชนโดยให้การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นเรียนรู้และเข้าใจถึงวิกฤตการณ์ภัยแล้ง แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเตรียมเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการคิด การฝึกทดลองปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ใช้ตลอดจนได้ศึกษาจากสภาพความเป็นจริง อนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งบูรณาการความรู้จากด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในท้องถิ่นได้ในเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย

 1. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

 • ระยะเวลาในการเข้าค่ายของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
 • นักเรียนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าค่าย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และร่วมพิธีเปิดค่ายในเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 หลังพิธีปิดค่ายในเวลา 12.00 น.

สิ่งที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง จากจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสาร)
 2. การประกันอุบัติเหตุ จะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พัก และเวลาการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
 3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมค่ายฯ จะใช้หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตลอดเวลาเข้าค่าย โดยเริ่มตั้งแต่มื้อเช้าของวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 จนถึงมื้อกลางวันของวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
 5. เอกสารประกอบการศึกษา ของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27
 6. เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27
 7. รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษาจาก SCG เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 40,000 บาท

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ด้านบน สามารถดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมด เพื่อสมัครเข้าร่วมค่ายฯ ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ส่งใบสมัครค่ายฯ พร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบสมัครโครงการฯ เพื่อการติดต่อกลับ
 2. ส่งใบรับรองผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคเรียน) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ส่งเรียงความ หรือ คลิปวิดีโอ “หัวข้อ นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” โดยเรียงความให้เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่กำหนดให้เท่านั้น หรือส่งคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 1 นาที ทั้งนี้ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
 4. ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและหนังสือรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนตามแบบฟอร์มของโครงการฯ
 5. ส่งสำเนาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำโครงงาน หรือการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้ส่งมาเป็นแผ่น CD หรือทำการอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอบน Youtube เท่านั้น แล้วส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่
E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th หรือ Facebook: www.facebook.com/scg.scicamp พร้อมส่งเอกสารข้อที่ 1, 2, 4 และ5 ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ”

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าซองดังนี้

เรียน ประธานโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

เว็บไซต์ค่าย Download ใบสมัคร/สมัครออนไลน์

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/posts/986530238087079]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า