วิทยาศาสตร์

ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 35

ปิดรับสมัครแล้ว

วันที่จัดค่าย

16-23 มีนาคม 2559

ปิดรับสมัคร

29 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนที่รับ

50 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-5

ค่าใช้จ่าย

500 บาท

จัดโดย

ชมรมวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดค่าย

โครงการค่าย Science camp เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกทำการวิจัย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนการทำวิจัยในเบื้องต้น มีความรู้ ได้แนวทางและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำวิจัยระดับต่างๆในอนาต ทั้งนี้ค่ายยังมุ่งเจาะจงการวิจัยในแต่ละสายงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาณิตศาสตร์ และสาขาธรณี ซึ่งตลอดโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลจากทางอาจารย์มหาวิทยาลัย พี่ๆวิจัย และพี่ๆจากชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีกด้วย

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหลักทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรบนโลกอย่างไม่ถูกวิธีอีกด้วย

ทว่าในปัจจุบันได้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และการค้นคว้าวิจัยทั้งในระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ทำให้ประเทศขาดโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และทรัพยากรมนุษย์อย่างประเมินค่ามิได้

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้รู้จักวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ตลอดจนระเบียบแบบแผนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับงานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจที่จะเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ปฏิบัติให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมในระยะยาว

สำหรับค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือนั้น ทางชมรมได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 35 โดยในครั้งนี้จะเน้นการปลูกฝังแนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านปฏิบัติการตามสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งปัญหาไปจนถึงการค้นคว้าบทความทางวิทยาศาสตร์ และฝึกเขียนข้อเสนองานวิจัยเบื้องต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์และพี่เลี้ยง ตลอดจนกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ขึ้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนที่มีความสนใจให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง หมู่คณะ และชุมชนแวดล้อมได้มากขึ้นอย่างมีคุณธรรม ตลอดจนสามารถตอบโจทย์ต่อสังคมถึงประโยชน์ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลดีในระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อไป
 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นหัวใจหลักของงานด้านวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อให้เยาวชนได้เริ่มต้นฝึกทักษะกระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น และการฝึกวางแผนทำวิจัย ผ่านขั้นตอนการเขียนข้อเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขวางมากขึ้น
 5. เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีเหตุผล มีความกล้าแสดงออก ทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เว็บไซต์ค่าย Download ใบสมัคร

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/a.413469985393110.95438.408651225874986/985950144811755/?type=3]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า