ค่ายแนะแนว รัฐศาสตร์

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 19 โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

24-27 มกราคม 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

24 พฤศจิกายน 8 ธันวาคม 2562

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัดจำนวน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ค่ามัดจำ 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก และจะคืนให้ในวันสุดท้ายของโครงการ)

สถานที่จัดค่าย

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี

จัดโดย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามา สัมผัสกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ผ่านการทํากิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การทํากิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม ย่อย การฟังบรรยายทางวิชาการ การชมภาพยนตร์และอภิปรายบทเรียนจากภาพยนตร์ การตั้งคําถามกับ ตนเอง และการเล่นกิจกรรมสถานการณ์จําลอง (simulation) รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทําความรู้จัก แลกเปลี่ยนทัศนะ และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์กับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์ รวมถึงวิทยากรและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

จุดมุ่งหมายสําคัญของค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์แก่เยาวชน ไปพร้อมกับการส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอภิปรายความคิดเห็นหรือข้อถกเถียงของตนเอง ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นทางค่ายฯ จึงพยายามคัดเลือกหัวข้อกิจกรรมในแต่ละปีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวัน ของเยาวชนมากที่สุด ซึ่งหัวข้อกิจกรรมในครั้งนี้คือ “สังคมและการเมืองในสื่อดิจิทัล” เนื่องจากเยาวชนใน ปัจจุบันนั้นโดยส่วนมากจะมีลักษณะที่เป็นชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital Native) ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และความเช่ียวชาญ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลชนิดต่าง ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อภาพยนตร์ มีม โซเชียลมีเดีย รวมถึงส่ือ ชนิดที่เป็นเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality, AR) มากกว่าประชากรรุ่นอื่น ๆ แต่ด้วยความเคยชิน กับสิ่งเหล่านี้ก็อาจส่งผลให้เยาวชนไม่ได้มีมุมมองเชิงวิพากษ์ (critical view) ต่อสื่อดิจิทัลท่ีมากพอ ดังนั้นทาง ค่ายฯจึงต้องการที่จะนําเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้และสามารถอธิบายปรากฏการณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อดิจิทัลได้ อย่างมีวิจารณญาน ไม่ว่าจะเป็น การปลอมแปลงอัตลักษณ์หรือการใช้อัตลักษณ์ปลอม (fake identity) การ นําเสนอข่าวปลอม (fake news) และการใช้ประทุษวาจา (hate speech) ด้วยการมองในมุมมองเชิงรัฐศาสตร์

นอกจากการจัดทําค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์จะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ให้แก่ เยาวชนเพื่อนําไปพัฒนาตนเองและสังคมแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการของนิสิตผู้ปฏิบัติงานเพื่อนําไปพัฒนาประเทศชา ติใน ฐานะนิสิตรัฐศาสตร์อีกทางด้วยเช่นกัน

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH