ประกวดแข่งขัน

โครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

ปิดรับสมัครแล้ว

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย ผ่านกิจกรรม “Hackathon”

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน/วันที่จะประกาศผลรางวัล

กิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching และ กิจกรรม Prerequisite Training วันที่ 7 กันยายน 2562
กิจกรรม Around the Clock Hackathon วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Perfect Pitching วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

30 สิงหาคม 2562

การรับสมัครเป็นบุคคลเดี่ยว หรือเป็นทีม ทีมละกี่คน

แบบเดี่ยว หรือ แบบทีม 2-3 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

Startup SMEs เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-45 ปี

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ของรางวัล

ทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จัดโดย

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

เว็บไซต์กิจกรรม  ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นธุรกิจและอุตสาหกรรมพลังงานไทยดีขึ้นกว่าเดิม สนพ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการ THE ENERGiST2 by EPPO เพื่อช่วยกัน “Redefine Relationship between Policy and Business” กําหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศน์ด้าน พลังงานของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

9 สิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO มีดังนี้

 1. ความรู้ : ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 20 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน นโยบายพลังงานภาครัฐโดยตรง (สนพ.) และจากภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน
 2. การพัฒนาตัวเอง : ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความ เป็นผู้นํา ทักษะการคิดแบบรอบด้าน
 3. โอกาสต่อยอดสู่ธุรกิจ : จากนโยบายและแผนด้านพลังงานที่มี โอกาสที่จะสามารถนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ที่ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศได้
 4. โอกาสสร้างสรรค์นโยบายใหม่ : จากหน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ SMEs หรือ Startup ที่ดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว สามา รถสะท้อนมุมมองด้านธุรกิจที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่
 5. ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในการคิดนโยบายพลังงาน และการต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับ Mentor และ Coach จากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก สนพ.
 6. เครือข่าย : เครือข่ายนักคิด นักพลังงาน และนักธุรกิจที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ
 7. ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติยศ :
  • ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ สําหรับทุกท่านที่ผ่านกิจกรรม Around the Clock Hackathon
  • โล่เกียรติยศ สําหรับผู้ชนะการแข่งขัน
   จาก สนพ. องค์กรหลักในการสร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและ ยั่งยืนของประเทศ
 8. เงินทุนสนับสนุน 450,000 บาท :
  • เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนโยบายและธุรกิจพลังงานต้นแบบ จํานวน 10 ทีม ทีมละ 30,000 บาท
  • เงินรางวัลสนับสนุนการต่อยอดไอเดียและการขยายผลเชิงพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 ทีม ทีมละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 ทีม ทีมละ 25,000 บาท
 9. ทริปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ : ผู้ชนะการแข่งขันได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต้นแบบด้านนวัตกรรมหรือธุรกิจพลังงาน
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH