CAMPHUB up tcas with TCASter

TCAS64: รวมข้อมูลการรับสมัครรอบที่ 3 ของสถาบันที่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ (Admission 1)

สวัสดีฮะน้องๆ ชาวค่าย หลังจากที่เราได้ไปดู “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” กันมากับบทความของซีรีส์ CAMPHUB up tcas with TCASter ก่อนหน้านี้แล้ว..

วันนี้ พี่ช้าง ได้รวมข้อมูลรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะเพื่อใช้ยื่นใน TCAS รอบที่ 3 หรือ Admission 1 มาให้เพื่อนๆ หรือน้อง ม.ปลาย ได้ศึกษาไว้เพื่อเตรียมตัวในรุ่นของเรานะครับ ตามไปดูกันในบทความนี้เลยครับ

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
 2. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)
  • วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มีค่าน้ำหนัก 70%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 28 เมษายน 64
 3. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
 4. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการะหว่างประเทศ
 5. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
  • วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ , วิชาเรียงความ มีค่าน้ำหนัก 70%
  • สอบวันที่ 10 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 6. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)
  • วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ , วิชาเรียงความ มีค่าน้ำหนัก 100%
  • สอบวันที่ 9 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 7. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
 8. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)
  • วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีค่าน้ำหนัก 70%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 64
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ
  • คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ 35% , คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ 35%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกแฟชั่น
  • คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแฟชั่น 35% , คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 35%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 11. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
  • คะแนนวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน 40% , คะแนนวิชาเฉพาะปฏิบัติทางการละคอน 30%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จำนวน 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 10%
  • วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
  • วิชา 0100 วาดเส้น ค่าน้ำหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่ำ 50%
  • วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์ ค่าน้ำหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่ำ 50%
  • วิชา 0102 สร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่ำ 50%
  • วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ำหนัก 15%
 2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จำนวน 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 15%
  • วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
  • วิชา 0100 วาดเส้น ค่าน้ำหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่ำ 40%
  • วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์ ค่าน้ำหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่ำ 40%
  • วิชา 0102 สร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่ำ 40%
  • วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ำหนัก 25%
 3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 7. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
  • ผู้เรียนอยู่ในหลักสูตรอาชีวะ (วิทยาลัยเกษตรกรรม, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 20%
  • ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก ค่าน้ำหนัก 40%
  • ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป ค่าน้ำหนัก 40%

มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์
  • รับสมัคร : 9 – 19 มีนาคม 2564
  • วันสอบ : 11 เมษายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
  • สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • ชั้น 8 และ 9
  • ติดตามการสมัครสอบ : คลิก

กสพท.

 • ใช้คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ ค่าน้ำหนัก 30%
 • รายชื่อคณะ/สถาบัน ที่เข้าร่วม กสพท. : คลิก

สรุป 7 ประเด็นการรับสมัคร TCAS64 อย่างละเอียด

สำหรับใครที่พลาดไป ยังไม่ได้อ่านบทความ “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” ก็สามารถคลิกอ่าน พร้อมดูคลิปสรุปใน 8 นาทีได้ที่นี่เลย

อ่านบทความ


ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek64 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

เขียนและเรียบเรียงโดย: พี่ช้าง CAMPHUB และ TCASter กราฟิก: พี่อัยย์ CAMPHUB

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ช้าง

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า