CAMPHUB up tcas with TCASter

TCAS64: รวมเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญของจุฬาฯ / มธ. / มหิดล รอบที่ 3 (Admission 1)

สวัสดีฮะน้องๆ ชาวค่าย หลังจากที่เราได้ไปดู “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” กันมากับบทความของซีรีส์ CAMPHUB up tcas with TCASter ก่อนหน้านี้แล้ว..

วันนี้ พี่ช้าง ได้รวมข้อมูลเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ (จุฬา / มธ. / มหิดล) สำหรับ TCAS รอบที่ 3 หรือ Admission 1 มาให้เพื่อนๆ หรือน้อง ม.ปลายแล้ว ตามไปดูกันในบทความนี้เลยครับ

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

 1. ทุกคณะ/สาขาวิชา/สถาบัน ที่เข้าร่วม กสพท
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละไม่ต่ำกว่า 30% (30 คะแนน)
  • ผลคะแนนรวมในรายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา วิชาสามัญ ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30%

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต้องมีผลคะแนนรวมในทุกรายวิชาที่ใช้คัดเลือกไม่ต่ำกว่า 50%
  • เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ วิชาสามัญ สังคมศึกษา 25% (75 คะแนน)
  • เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT , PAT1 , วิชาสามัญ สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ , หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องได้คะแนนหลังคูณค่าน้ำหนัก รวมกัน 4 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 3. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
 4. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 5. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 6. Thammasat Frontier School รูปแบบที่ 1 (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 7. โครงการ Thammasat Frontier School รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน


มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 250 คะแนน
 3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละมากกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 5. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน
 6. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
 7. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 8. คณะวิทยาศาสตร์ ทุกหลักสูตรยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 9. คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 10. คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละมากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
 11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 12. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 13. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 14. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 15. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 16. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 245 คะแนน
 17. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา (ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญคณิตศาสตร์1) มากกว่าหรือเท่ากับ 175 คะแนน
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 4 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 240 คะแนน
 20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
 21. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 125 คะแนน
 22. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 140 คะแนน
 23. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 125 คะแนน
 24. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , ภาษาไทย , สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 25. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา (ไม่ใช้คะแนนวิชาชีววิทยา) มากกว่าหรือเท่ากับ 125 คะแนน
 26. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , ภาษาไทย , สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 27. วิทยาลัยราชสุดา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 3 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน
 28. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 คะแนน
 29. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 195 คะแนน
 30. วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 31. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา (ไม่ใช้คะแนนวิชาฟิสิกส์) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 คะแนน
 32. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 4 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์1 , ภาษาไทย , สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน
 33. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน

สรุป 7 ประเด็นการรับสมัคร TCAS64 อย่างละเอียด

สำหรับใครที่พลาดไป ยังไม่ได้อ่านบทความ “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” ก็สามารถคลิกอ่าน พร้อมดูคลิปสรุปใน 8 นาทีได้ที่นี่เลย

อ่านบทความ


ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek64 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย


เขียนและเรียบเรียงโดย: พี่ช้าง CAMPHUB และ TCASter
กราฟิก: พี่นิว CAMPHUB

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ช้าง

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)

ข้อมูลผู้เขียน

พี่นิว

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า