CAMPHUB up tcas with TCASter

TCAS65: รวมคณะที่มีสถิติคะแนนสอบเข้าสูงสุดใน 20 สถาบัน

สวัสดีคร้าบบ พบกับซีรีส์บทความของ TCAS65 กับ CAMPHUB up tcas with TCASter ที่มาบอกข่าวคราวและบทความน่าสนใจ สำหรับน้องๆ #dek65 กันอีกแล้วว

สำหรับวันนี้ พี่นิว ได้รวบรวม คณะที่มีคะแนนสอบเข้ามากที่สุด 3 คณะ ของบรรดามหาวิทยาลัยทั้ง 20 สถาบัน เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าน้องๆ #dek65 สนใจและพร้อมแล้ว ก็ไปดูกันเลย!

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อันดับ 1
  • คณะจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)
  • คะแนนต่ำสุดที่สอบติด : 90.83
 • อันดับ 2
  • คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน
  • คะแนนต่ำสุดที่สอบติด : 90.78
 • อันดับ 3
  • คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี
  • คะแนนต่ำสุดที่สอบติด : 89.58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • วิทยาเขตบางเขน
  • คะแนนต่ำสุดที่สอบติด : 9,083.33
 • อันดับ 2
  • คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
  • วิทยาเขตบางเขน
  • คะแนนต่ำสุดที่สอบติด : 8,083.33
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
  • วิทยาเขตบางเขน
  • คะแนนต่ำสุดที่สอบติด : 8,000.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันตก)
  • วิชาเอกภาษาเยอรมัน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 65.50
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 60.07
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 60.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อันดับ 1
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 468.95
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศษ.บ.สังคมศึกษา
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 458.65
 • อันดับ 3
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศษ.บ.คณิตศาสตร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 447.50

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อันดับ 1
  • คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
  • วิทยาเขตศูนย์รังสิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 75.05
 • อันดับ 2
  • คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาเขตศูนย์รังสิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 69.75
 • อันดับ 3
  • คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
  • วิทยาเขตศูนย์รังสิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.81

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อันดับ 1
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.75
 • อันดับ 2
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 64.50
 • อันดับ 3
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 62.75

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • อันดับ 1
  • คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยาเขตสนามจันทร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 75.83
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ.(ภาษาไทย)
  • วิทยาเขตสนามจันทร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 70.74
 • อันดับ 3
  • คณะโบราณคดี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยาเขตวังท่าพระ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 68.33

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • อันดับ 1
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 22,215.00
 • อันดับ 2
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 21,637.50
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 20,926.40

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • อันดับ 1
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว บธ.บ. การจัดการการบริการ (นานาชาติ)
  • วิทยาเขตภูเก็ต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 84.17
 • อันดับ 2
  • คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 60.88
 • อันดับ 3
  • คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 56.13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • อันดับ 1
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ สื่อสารมวลชน-ทล.บ.4 ปี
  • วิทยาเขตบางมด
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 90.50
 • อันดับ 2
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ.สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล- ศศ.บ.4 ปี
  • วิทยาเขตบางมด
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 79.95
 • อันดับ 3
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศล.บ.สาขามีเดียอาตส์-ศล.บ.4 ปี วิชาเอกแอนิเมชัน
  • วิทยาเขตบางขุนเทียน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 79.02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • อันดับ 1
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • วท.บ.สถิติประยุกต์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 762.75
 • อันดับ 2
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 667.43
 • อันดับ 3
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการ ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 648.98

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • อันดับ 1
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 7,146.30
 • อันดับ 2
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 6,917.80
 • อันดับ 3
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 6,890.20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • อันดับ 1
  • สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 82.50
 • อันดับ 2
  • สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมพรีซิชั่น
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 79.25
 • อันดับ 3
  • สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 77.50

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • อันดับ 1
  • คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 81.50
 • อันดับ 2
  • คณะบริหารศาสตร์
  • บธ.บ.สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 78.75
 • อันดับ 3
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 77.25

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 77.75
 • อันดับ 2
  • คณะดนตรีและการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาดนตรี เอกดนตรีสากล ภาคปกติ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 72.92
 • อันดับ 3
  • คณะดนตรีและการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์และการกํากับลีลา ภาคปกติ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 72.15

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • อันดับ 1
  • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.92
 • อันดับ 2
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 65.62
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 65.04

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 63.87
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาไทย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 62.87
 • อันดับ 3
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 62.53

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • อันดับ 1
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.00
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาไทย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 57.82
 • อันดับ 3
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 57.58

มหาวิทยาลัยนครพนม

 • อันดับ 1
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ศศ.บ. สาขาวิชามานุษยวิทยา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 89.75
 • อันดับ 2
  • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
  • บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 80.25
 • อันดับ 3
  • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
  • บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 78.50

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • อันดับ 1
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 68.70
 • อันดับ 2
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.62
 • อันดับ 3
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 61.18
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!

และสำหรับน้องๆ ทีม #dek65 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย


เขียนและเรียบเรียงโดย: พี่นิว CAMPHUB และ TCASter

กราฟิก: พี่อัยย์ CAMPHUB

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่นิว

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า