พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 5

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

25-28 ตุลาคม 2559 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

29 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.

จำนวนที่รับ

40 คน

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

จัดโดย

วิชาการ.คอม ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 5
วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2559
ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนและดอยอ่างขาง อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แบบรอบด้าน และยั่งยืนด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานหลวงฯ รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living SITE MUSEUM) ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษารวบรวม และนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ วัตถุสะสม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) บอกเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักขนาดไหน แนวพระราชดำริของพระองค์ในการพัฒนาประเทศ ใช้ราษฎรเป็นศูนย์กลาง คิดไปสามร้อยหกสิบองศา ว่าจะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เกิดน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเกิน น้ำขาด อย่างไร

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรให้สมดุล แนวคิดการสร้างโรงงานหลวงฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา การปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน จึงจัดทำโครงการตามรอยพระราชดำริขึ้น ภายใต้ชื่อ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ สภาพแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของ “ชีวิต” ที่เราจะได้ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
 2. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โรงงานแปรรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรื่องราว สถานีอนามัยพระราชทาน สวนลิ้นจี่ สวนสมุนไพร และห้องอ่านหนังสือ
 3. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร ความเชื่อ การหาเลี้ยงชีพด้วยการค้า และการเกษตร ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
 4. เยาวชนได้เรียนรู้ปละสัมผัสประสบการณ์ในด้านดาราศาสตร์
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการคัดเลือกโดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความพอเพียงที่เริ่มจากตัวฉัน” โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. (ผ่าน www.vcharkarn.com)
ประกาศผลคัดเลือก วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. (ผ่านทาง www.vcharkarn.com)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ”

 1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
 2. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม
 3. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง
 4. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม
 5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมปฎิบัติตามกฎข้อระเบียบทุกประการในการอยู่ค่ายตามกำหนดการที่แจ้งไว้ล่วงหน้า

กำหนดการโครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน เช็คอิน ณ สนามบิน หาดใหญ่
09.15 – 11.20 น. เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และทีมงานจากวิชาการดอทคอมให้การต้อนรับ
11.20 – 12.00 น. รวมพล แนะนำทีมงาน ชี้แจงกิจกรรม และกฎระเบียบของการอยู่ค่าย
12.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะนักศึกษาชมรมมุลลิมให้การต้อนรับ
12.30 –15.00 น. เดินทางไป ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑
15.00 – 15.15 น. ถึงพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑
15.15 – 16.00 น. พิธีเปิด “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 5
16.00 – 17.00 น. ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน ณ มัสยิดชุมบ้านยาง
17.00 – 17.45 น. เดินทางไปที่พัก ณ สถานีเกษตรอ่างขาง
17.45 – 19.00 น. ถึงที่พัก ณ สถานีเกษตรอ่างขาง นำสัมภาระเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมดูดาว จากทีมงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
21.00 – 22.00 น. กิจกรรมทางวิชาการ
22.00 น.เป็นต้นไป เข้าที่พัก

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

06.00 – 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 – 08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมสัมภาระออกจากที่พัก
08.00 – 12.00 น. กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานีเกษตรอ่างขาง
13.00 – 13.30 น. เดินทางไปยังที่พักที่ บ้านเจ๊เหมย นำสัมภาระเข้าที่พัก
13.30 – 16.30 น. เยี่ยมชมชุมชนบ้านยาง ชุมชน 3 ศาสนา เยี่ยมชมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Site Museum) การกำเนิดโครงการหลวง โรงงานจำลอง
16.30 – 17.30 น. ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน ณ มัสยิด ชุมบ้านยาง
17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเจ๊เหมยสุกี้ยูนนาน
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ จากทีมงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
20.00 – 22.00 น. กิจกรรมสรุปความรู้ จากทีมงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
22.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เดินตลาดเช้าชุมชนบ้านยาง
08.00 – 12.00 น. เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ และรับประทานอาหารกลางวันบนรถ
12.00 – 13.00 น. ถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เดินทางถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟชมฝูงสัตว์และบรรยากาศ สนุกกับ Snow Dome และการแสดงนก
16.00 – 17.00 น. แวะซื้อของฝากจงหวัดเชียงใหม่
17.00 – 21.00 น. รับประทานขันโตก ณ ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้อง
21.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

05.30 – 05.45 น. ออกจากที่พักไปสนามบินเชียงใหม่
06.45 – 08.45 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ ถึงสนามบิน หาดใหญ่

สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ 098 916 6605 คุณคมสรรค์ เพชรคอน

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1096806770392758/1096806770392758/?type=3&theater]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า