ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขันผลิตไวรัลคลิปโฆษณา X Campus Ads Idea Contest 2021

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พฤหัส 30 กันยายน 2564

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 1-4 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)

ของรางวัล

ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)


พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดแข่งขันผลิตไวรัลคลิปโฆษณา X Campus Ads Idea
Contest 2021 ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และได้บ่มเพาะความรู้เชิงลึกในการทำคลิปวีดีโอโฆษณาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณา โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน) และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว ทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จากผู้สนับสนุนในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลางจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 7. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณาจำนวนทีมละ 5,000 บาท
 8. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 9. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021
 10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น

การสมัครและส่งผลงาน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021 ผ่านช่องทาง ดังนี้

 • สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.x-campuscontest.com

ทุนการศึกษาโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021

ชนะเลิศ

ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จาก นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามสถาบันต่าง ๆ 1 – 31 สิงหาคม 2564
 2. เปิด-ปิดรับใบสมัคร 1 – 30 กันยายน 2564
 3. แจกโจทย์แบรนด์สินค้า 4 ตุลาคม 2564
 4. ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) 22 ตุลาคม 2564
 5. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 1 พฤศจิกายน 2564
 6. Coaching ปรับปรุงผลงาน 6 – 7 พฤศจิกายน 2564
 7. ส่งผลงานรอบที่ 2 7 ธันวาคม 2564
 8. เผยแพร่คลิปในสื่อออนไลน์ 8 – 15 ธันวาคม 2564
 9. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 (12 ทีม) 17 ธันวาคม 2564
 10. นำเสนอผลงานรอบ Thailand The winner 22 ธันวาคม 2564

*** หมายเหตุ *** Timeline กิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า