ประกวดแข่งขัน

ประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จะประกาศผลรางวัล

ภายในเดือน ธันวาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

31 ตุลาคม 2562

รูปแบบการรับสมัคร

บุคคลเดี่ยว

ระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

15-20 ปี

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

ใบประกาศและทุนการศึกษา 8 รางวัล รวม 22,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เว็บไซต์กิจกรรม

ที่มาและความสำคัญ

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดกิจกรรมมาแล้ว ๘ ครั้ง เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ในปีนี้ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้สานต่อโครงการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ ๙ โดยจัดการประกวด ประเภท เรื่องสั้น ความยาว ๒ ถึง ๕ หน้ากระดาษเอสี่ หัวข้อ ในความมืดมีแสงสว่าง เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนและแสดงออกซึ่งความหมายของหัวข้อด้วยมุมมองของตนเอง ได้เห็นความสำคัญของกำลังใจ การเข้าใจความจริงของชีวิต การแก้ไขอุปสรรคปัญหา และการมองให้เห็นถึงความดีงามท่ามกลางสิ่งเลวร้ายที่ปรากฏ

เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ ทุนการศึกษา และใบประกาศ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางความคิดและจิตใจต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญถึงเรื่องมุมมอง การแก้ไขปัญหา กำลังใจ และชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

รายละเอียดการประกวด

 1. หัวข้อ : “ในความมืดมีแสงสว่าง”
 2. ผู้มีสิทธิส่งผลงาน : เยาวชนไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา
 3. กติกาการส่งผลงาน :
  • ผลงานประเภท เรื่องสั้น
  • ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
  • ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์
  • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx
  • เขียนผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น
  • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น
 4. รางวัลการประกวด
  • รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
 5. ระยะเวลาส่งผลงาน
  ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก
 6. ส่งผลงานได้ที่
  ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์” โดยแนบรายละเอียดของผู้เขียน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ลงในไฟล์เดียวกันกับผลงานเขียน อย่างครบถ้วน
 7. เงื่อนไขกำหนด
  • คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป
  • ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์

ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่ายรับใบประกาศ ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์ มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ในเรื่องมุมมอง การแก้ไขปัญหา การดูแลจิตใจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด

องค์ประกอบของเรื่องสั้น ต้องมีทั้งตัวละคร โครงเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น

การประกาศผลรางวัล

ประกาศคำตัดสินและรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือก ภายในไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp