ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

2B-KMUTT #14 โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

11 มีนาคม – 6 เมษายน 2560 (ค้างคืนหรือนอนบ้าน)

ปิดรับสมัคร

16 ตุลาคม 2559

จำนวนที่รับ

ประมาณ 150 – 200 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-5 / ปวช. ปี 1-2

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

“2B-KMUTT รุ่นที่ 13” โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.4–ม.5 และ ปวช. ปี 1–2 ได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักคิดค้นให้กับยุวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย รวมไปถึงได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

หลักการและเหตุผล

จากภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความตื่นตัวในการศึกษาขั้นสูงและความต้องการใช้ความรู้ที่มีมากขึ้น มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของภาวการณ์ดังกล่าว จึงมีความต้องการสร้างและพัฒนานักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงได้จัดโครงการ 2B-KMUTT ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรู้จักมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น

ปัจจุบันโครงการ 2B-KMUTT มีวัตถุประสงค์หลักคือ มุ่งเน้นการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยปรับให้โครงการ 2B-KMUTT เป็นช่องทางในการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมาเข้าร่วมโครงการและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้มีการปรับประบวนการคัดเลือกให้มีความเข้มข้นขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โควตา)
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
  4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกร
[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1148693981870703/1148693981870703/?type=3&theater]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH